مطالعه موردي فيلم «تولد يك پروانه» در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مطالعه موردي فيلم «تولد يك پروانه»

( مجيد سليماني٭