پيش‌گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش‌گفتار

كتاب حاضر، مجموعه‌ مباحثي است كه در سه بخش گرد آمده است. اين مباحث كه در زمان‌هاي متفاوت نگاشته شده داراي انديشه و تأملي است كه عرصه هنر و زيبايي‌شناسي را نمايان سازد. اگرچه اين كتاب پيرامون مقوله‌هاي متعددي سخن گفته، اما نويسنده بر آن است تا با بررسي و تتبع درباره برخي موضوع‌هاي مشترك و پاسخ‌گويي به بخشي از اساسي‌ترين علايق و دغدغه‌هاي ذهني خود در سال‌هاي اخير به موضوع‌هايي همچون تأمل در هنر اسلامي، نسبت‌سنجي ميان دين و هنر، تعامل دين با «معنويت و عرفان» و سنجش پيوند ميان هنر اسلامي با زيبايي‌شناسي مدرن اشاره نمايد.
در بخش نخست اين اثر به مباحثي درباره هنر اسلامي و در بخش دوم به موضوع‌هايي در زمينه نگرش عارفان و فيلسوفان اسلامي و شرقي پرداخته شده است. در بخش سوم نيز دو مبحث در توصيف نگرش برخي انديشمندان غربي درباره زيبايي‌شناسي مطرح گرديده كه در آن به اجمال، نگرش يكي از جدّي‌ترين فيلسوفان غربي، يعني «ايمانوئل كانت» در اين زمينه نقد و تحليل شده است؛ كانت شخصيتي است كه زيبايي‌شناسي مدرن با وي آغاز شده و آراي او از گذشته تا به امروز در عرصه فلسفه هنر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در مبحث دوم از اين بخش، عناصر فكري و فلسفي دوران پست مدرن ـ دوره‌اي كه در آن قرار داريم ـ بررسي گشته و به بعضي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اين دوران، به ويژه در مورد مطالعات يكي از عرصه‌هاي هنري يعني ادبيات نمايشي توجه شده است.