بيماري اقبال در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بيماري اقبال

اقبال در سال 1933 م. در سن پنجاه و شش سالگي به بيماري كليه دچار شد. پس از يك سال، هنگامي كه بيماري اش شدت يافت و به فكر درمان افتاد، بنا به سفارش دوستان و آشنايان خود به طبيب مشهور هندي، حكيم عبدالوهاب انصاري (معروف به حكيم نابينا) مراجعه كرد. پس از معالجه اين حكيم، تا سال 1934م. از سلامتي نسبي برخوردار بود، ولي در همان سال ها به سنگيني گوش، ضعف چشم و ديگر بيماري هايي كه نشانه پيري و پايان عمر است، دچار شد. او بار ديگر در لاهور، بهوپال و دهلي به انجام درمان پرداخت، ولي كوشش وي، نتيجه اي در برنداشت. اقبال از سال 1934 تا 1938 م. در بستر بيماري بود و سرانجام در پي همين بيماري ها، دارفاني را وداع گفت.