/// نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي و توسعه‌يافتگي


تاریخ نشر تير1391
موضوع: نویسنده: سيده صديقه حسيني

متن کتاب

چکیده

در پژوهش حاضر، نقش ابزارهاي ارتباطي، به ويژه صدا و سيما، در نهادينه‌سازي فرهنگ توليد و خودكفايي بررسي مي‌شود. در اين زمينه رسانه‌ها داراي قدرت نامحدودند و از سوي ديگر مي‌توانند بر فرآيند كنش سياسي گروه‌هاي اجتماعي اثر بگذارند. موضوع اين پژوهش، بررسي فرهنگ توليد بر اساس كنش رسانه‌اي است. در اين باره نقش رسانه‌ها در يادگيري اجتماعي و كنترل گروه‌هاي اثرگذار در ساختار سياسي، مهم و ضروري است.


شناسنامه

نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي و توسعه‌يافتگي
كد: 1815
نويسنده: سيده صديقه حسيني
تهيه‌كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ويراستار: ابوذر هدايتي
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 2919670 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 11ـ2915510
info@irc.ir www.irc.ir
شابك: 9-242-514-964-978 Isnb:978-964-514-242-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب