// نشریه / سياحت غرب 6

عوارض ناشناخته محصولات دستکارى شده ژنتیکى در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

عوارض ناشناخته محصولات دستکارى شده ژنتیکى

جرمى ریفکین1