/// بازتاب انديشه 72


تاریخ نشر ارديبهشت1385

متن نشریه

چکیده

نوشتار «امامت در پرتو نهضت حسيني» در نگاه ويژه از جمله مواردي است كه، با نقد برخي تلقي ها از اصل امامت، به تبيين و تفسير مورد نظر پرداخته است. در بخش مقالات نيز نوشتارهاي مختلفي به موضوعات متنوعي اشاره كرده اند. مقاله «انقلابي گري، مونيسم و خشونت» رويكرد انحصارگرايي و حذف مخالفان را در انقلابان و از جمله انقلاب اسلامي ناشي از انديشه مونيستي دانسته است.در «از دموكراسي خواهي اصلاح طلبان تا عدالت خواهي اصولگرايان» برخي سخنرانان با دفاع از ليبراليسم و ذكر نياز جوامع كنوني به آموزه هاي ليبرالي، علت شكست اصلاح طلبان در ايران را، عدول از ليبراليسم بيان مي كند.مقاله «حكومت حكمت متعاليه، تداوم ديالتيك سروش / مصباح» در پي اين مدعاست كه، اختلاف دو شخصيت روشن فكري و حوزوي، ناشي از تناقضات حكمت متعاليه است. وي مي نويسد: «تناقض هاي دروني حكمت متعاليه والتقاط گرايي آن در گذر زمان بسبب شكل گيري التقاط جديد و باز توليد حكمت متعاليه از صورت انديشه اي پيشرو در چهارصدسال قبل به شكل تفكري تمام شده در عصر جديد شد». نويسنده «مدل هاي اسلام خواهي» ادعا دارد كه، جهان پس از انقلاب اسلامي ايران شاهد سه مدل اسلام خواهي است: 1. مدل طالبانيسم بنيادگرا؛ 2. مدل تركيه با مشخصه اسلام خواهي لائيتيه؛ 3. مدل جمهوري اسلامي با دو تفسير متضاد بنيادگرا و دموكراسي خواه و تفسير بنيادگراي از مدل جمهوري اسلامي را خشن و ترش روي توصيف مي كند، به خلاف تفسير دموكراسي خواه كه به دموكراسي در خانه و صلح در جهان باور دارد. در «سال نو سرفصل نو» نويسنده با بررسي پديده روشن فكري مذهبي از دهه 40، پيشنهاد مي كند كه اكنون زمان رويكرد اجتهادي ـ تأويلي (هرمنوتيكي) در تبيين آموزه هاي ديني به سر آمده است و با رويكرد تاريخي ـ الهامي در تفسير متون مقدس، مي توان با تفكيك آموزه هاي تاريخي از آموزه هاي الهامي به تعاليم فرارونده و ماندگار انساني در جوامع دست يافت. در مقاله «مسئله يهود مسئله ما نيست» نويسنده سخن از هولوكاست را، بي ربط با ما و اقدامي پيش گيرانه مطرح مي كند و در نهايت ايران را بازنده اين بازي مي داند.در «اسلام و حكومت» بيان گرديده است كه، حكومت اسلامي مي تواند طيف وسيعي از انواع حكومت ها در كشورهاي اسلامي تشكيل شود، از ولايت فقيه گرفته تا حكومت مسلمان عادل و حتي كافر عادل را دربربگيرد. مسئله پارادوكسيكال بودن روشن فكري ديني، در نوشتار «پارادوكس دين و روشن فكري» مورد بررسي قرار گرفته است. آخرين مقاله با عنوان «حقوق بشر زنان» با تغييرپذيري شرع و تخطي ناپذيري كنوانسيون ها و اسناد موجود حقوق بشر، حل تعارض اين دو را تغيير دهي احكام شرع ذكر مي كند. در بخش اينترنت نيز «جريان مصباح يعني فاشيسم» ادعا دارد جريان مصباح، جرياني هدايت شده از سوي جريانات فاشيستي است.در بخش گزارشات نيز، مقالات و گفتگوهاي متعددي در عرصه مطبوعات، گزينش و ارائه شده است.


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (72) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسئول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: شريف لك زايى، هادى صادقى، رحيم قربانى، محمدحسن روزبه، نصراللّه سخاوتى، حسين حجامى، محمدجواد قائمى و خانم نويده فتاحى در بخش گزارش ها آقايان: رضا بهشتى، حسن كفلو، محمدرضا بهدار و سيدهادى رضوى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى فروردين 1385 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات