// پژوهشگر/ مهراب صادق نيا


مهراب صادق نيا
نام پدر: رحمان محل تولد: دزفول محل صدور: دزفول ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


شعائر (10) (ويژه هفته وحدت)

آن روزها فضايل مرده بود. پيشه غارت بود و تجاوز، هنر زنده بگور كردن دختران و افتخار شمارش گورها تا اينكه اثبات شود عشيره كي بيشتر است. همه جا شب بود و ظلمت... به ناگاه خورشيدي آمد و نيزه هاي نوراني خود ...


/ نگاشته‌ها


سيماي روزانه زن مسلمان

  • سال نشر: 1375
  • نوع: کتاب

نظم و انضباط

  • نوع: کتاب

اصطلاحنامه علوم قرآني

  • موضوع: علوم قرآني
  • سال نشر: 1376
  • نوع: کتاب

پاسخ به سوالات برون مرزي

  • موضوع: عقيدتي
  • نوع: کتاب