// پژوهشگر/ اعظم فرجامي


اعظم فرجامي
نام پدر: عليرضا محل تولد: ساوه محل صدور: ساوه ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 19

/ کتاب


بررسي شخصيت‌ در فيلم‌هاي تاريخي ـ مذهبي

تاريخ، آيينه زندگي در گذر زمان است و به همين دليل تايخ در گذشته محبوس نيست كه ردحپال نيز جاري است. به بيان اميرمؤمنان، علي(ع) تدبر در احوالات گذشتگان مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه گويي انسان به اندازه ...


/ نگاشته‌ها


زنان قرآني از حوا تا مريم

 • موضوع: تفسيري روايي
 • سال نشر: 1390
 • نوع: کتاب

دايره المعارف

 • موضوع: دايره المعارفي
 • سال نشر: در دست چاپ
 • نوع: کتاب

حوا نخستين زن در قرآن و حديث

 • موضوع: تفسيري حديثي
 • سال نشر: 1385
 • نوع: مقاله

حوا در تفاسير

 • موضوع: تفسيري
 • سال نشر: 1388
 • نوع: مقاله

تاثير زيديه بر حديث اماميه

 • سال نشر: 1390
 • نوع: کتاب

تاريخ تفسير

 • موضوع: تاريخ تفسير
 • سال نشر: در دست چاپ
 • نوع: کتاب

بررسي الكنت البديعات سيوطي

 • موضوع: نقد كتاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

ساره همسر حضرت ابراهيم در قران و حديث

 • موضوع: نقد حديث
 • سال نشر: 1387
 • نوع: مقاله

بررسي فرهنگنامه قراني

 • موضوع: روش شناسي
 • سال نشر: 1389
 • نوع: مقاله

خلقت نخستين زن در قرآن و حديث

 • سال نشر: شماره 16
 • نوع: مقاله

رهيافتي به كيفيت خلقت حوا در تفاسير

 • سال نشر: شماره 3
 • نوع: مقاله

گلشن صحابه

 • موضوع: شخصيت شناسي اصحاب پيامبر
 • سال نشر: در دست چاپ
 • نوع: کتاب

شناسايي راوي كتاب

 • موضوع: رجالي
 • سال نشر: 1385
 • نوع: مقاله

روش شناسي تفسير ابن عطيه

 • موضوع: روش شناسي
 • سال نشر: 1389
 • نوع: مقاله