// پژوهشگر/ مريم بيدگلي


مريم بيدگلي
نام پدر: حسين محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 2

/ نگاشته‌ها


زن لاهوتي در انديشه امام محمد غزالي

  • موضوع: زن و عرفا
  • سال نشر: 1387
  • نوع: مقاله

سازمان هاي غير دولتي، مشاركت مردمي، توسعه پايدار

  • موضوع: سازمان هاي مردم نهاد
  • سال نشر: 1380
  • نوع: مقاله