// پژوهشگر/ عليرضا ذبيح


عليرضا ذبيح
نام پدر: رضا محل صدور: انديمشك ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


عرفان سرخ (تاثير فرهنگ شهادت طلبي درحفظ ارزشهاي ديني)

دين مقدس اسلام كه كامل ترين نسخه الهي براي هدايت انسان و شفاي بيماري هاي دروني و كمال بشر است، از بدو تكوين تاكنون، آماج حمله هاي گوناگون دشمنان حق و عدالت و معرفت بوده و خواهد بود. ازاين رو، طراح ...