// پژوهشگر/ محمد حسين زنجيري


محمد حسين زنجيري

تعداد آثار: 1

/ کتاب


سنتهاي الهي در پاداش و كيفر

در عصري كه تضعيف باورها و آموزه هاي ديني، از محورهاي مهم تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام است، اهتمام به تبيين درست، جذاب و عالمانه بينش هاي اعتقادي كه در گرايش ها و كنش هاي جامعه تأثيري مستقيم دارد، از ...