// پژوهشگر/ مريم سوادي


مريم سوادي
نام پدر: محمدعلي محل تولد: قم محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ نگاشته‌ها


بررسي تطبيقي دو ترجمه از درباره سلماني ها

  • موضوع: نقد تطبيقي
  • نوع: کتاب

مصاحبه با مارك فورستر

  • موضوع: ترجمه
  • نوع: کتاب

بررسي تطبيقي سه ترجمه از هديه سال نو

  • موضوع: نقد تطبيقي
  • نوع: کتاب