// پژوهشگر/ ابوالحسن غفاري


ابوالحسن غفاري

تعداد آثار: 1

/ کتاب


سنت امتحان در زندگي انسان

در اين نوشتار سعي شده است تا افق هاي جديدي از مباحث آزمايش و امتحان خدا به روي آنان گشوده شود؛ باشد كه به فضل پروردگار، نسل نو در راه مبارزه با تهاجم فرهنگي و سلطه فكري بيگانگان كه يكي از برجسته ترين ...