// پژوهشگر/ محمد علي چناراني


محمد علي چناراني

تعداد آثار: 1

/ کتاب


امام رضا(ع) از ديدگاه اهل سنت

از جمله نقشه هاي شوم دشمنان بر ضد اسلام ايجاد اختلاف هاي مذهبي است. راه برون رفت ازاين فتنه تكيه بر مشتركات مذهبي است كه اهل بيت(ع) از مشتركات همه مذاهب معتبر جهان اسلام است. با توجه به رسالت رسانه ...