فصلنامه بازتاب انديشه

 • نام نشريه: بازتاب انديشه (فصلنامه)

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  1)      پشتيباني فكري مديران و كارشناسان و متوليان بخش توليد در زمينه مطالعات راهبردي مورد نياز رسانه؛

  2)      مطالعات كاربردي و توسعه‌اي با هدف تصميم‌سازي و سياست‌گزاري امور راهبردي در موضوعاتي چون: دين، اخلاق، اميد ، آگاهي بخشي ، خانواده ، تنوع فرهنگي، مذهبي و قومي و غيره مورد نياز رسانه ملي.

  2.        انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  تأمين نياز برنامه‌سازان در خصوص بهره‌مندي از مقالات كاربردي و مورد نياز رسانه در خصوص موضوع خانواده كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري مي‌باشد.

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  1)  تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي رسانه ملي ؛

  2)  اعتلاي محتوايي برنامه‌هاي رسانه ملي در بخش‌هاي كاربردي ، راهبردي و توسعه‌اي؛

  3)  همكاري، مشاركت و خدمات‌رساني پژوهشي و كاربردي به حوزه‌هاي برنامه‌ساز در زمينه افزايش كيفي غناي برنامه‌هاي اجتماعي به‌ويژه با موضوعات راهبردي مورد نياز رسانه.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  با جهت‌گيري انديشه‌اي و توجه به موضوعات ويژه دين، اخلاق ، اميد ، آگاهي‌بخشي ، معنويت، خانواده، سنت و سيره معصومين، تعليم و تربيت و... .

  5.       مخاطبان نشريه:

  مديران و برنامه سازان رسانه