فصلنامه دين و رسانه

 • نام نشريه: دين و رسانه (فصلنامه علمي پژوهشي)

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  -         پشتيباني محتوايي مديران و كارشناسان رسانه ملي در زمينه مباحث حوزه دين و رسانه و تبيين مباحث نظري و كاربردي اين حوزه؛

  -         توليد ادبيات بومي در حوزه مطالعات دين و رسانه؛

  -         بررسي ديدگاههاي نظري در مطالعات تطبيقي و بين رشته اي در حوزه دين و رسانه؛

  -         آسيب شناسي الگوهاي برنامه اي و نظري در حوزه هاي دين، رسانه و هنر؛

  -         بررسي ديدگاههاي فقه و رسانه، اعتقادات و رسانه، اخلاق و رسانه از منظر اسلام.

  2.        انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما به عنوان بخشي از سازمان با درك جايگاه صدا و سيما در نظر دارد با توجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه پردازي در حوزه هاي تخصصي دين و رسانه توليد ادبيات بومي در اين حوزه ها را پيگيري كند و به مطالعات تطبيقي و بين رشته اي در اين باره توجه ويژه دارد.

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  با توجه به ضرورت فعاليت در حوزه نظريه پردازي در خصوص دين و رسانه بنظر مي رسد پرداختن به اين حيطه جزء وظايف محوله سازماني باشد. همچنين معرفي اصول، سياست ها، طرح ها، فرم ها و قالبهاي كارآمد برنامه اي با موضوع هاي اسلامي به منظور رشد و اعتلاي برنامه سازي در حوزه هاي مختلف معارف اسلامي

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  بطور مثال دين و كاركردهاي رسانه اي، دين و نظريه هاي رسانه، فقه و رسانه، زبان دين و زبان رسانه و ... موضوعات محوري اين نشريه خواهند بود.

  5.       مخاطبان نشريه:

  پژوهشگران، مديران و انديشمندان حوزه رسانه