گاهنامه ارمغان

 • نام نشريه: ارمغان (گاهنامه)

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  پشتيباني محتوايي تهيه‌كنندگان، نويسندگان و گويندگان رسانه ملي در زمينه مهم‌ترين مناسبت‌ها و موضوعات ديني مورد توجه رسانه و توجه و تمركز بر مناسبت‌هاي مهم و ويژه سال؛ آگاهي و ارتقاي سطح تعلقات جامعه و برنامه‌سازان نسبت به آموزه‌هاي اسلامي؛ تبيين و ارتقاي باور عمومي جامعه در حوزه اعتقادات.

  2.        انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  تهيه و تدوين متون انديشه‌اي و كاربردي براي نويسندگان و مجريان برنامه‌هاي عمومي و مناسبتي به عنوان متن‌هاي الگويي.

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  1)  تهيه متون پخشي و قابل استفاده در توليدات راديويي و تلويزيوني رسانه ملي به‌صورت مستقيم يا با دخل و تصرف؛

  2)  ارائه سوژه‌هاي برنامه و محوريابي موضوعات مورد نياز رسانه؛

  3)  تهيه و تنظيم تمامي قالب‌هاي مورد نياز در يك موضوع خاص به صورت يك‌جا و جمع‌بندي شده؛

  4)  تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي برنامه‌هاي رسانه ملي با مضامين معارف اسلامي.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  نشريه‌اي با رويكردي رسانه‌اي، انديشه‌اي و كاربردي

  5.       مخاطبان نشريه:

  برنامه‌سازان، مجريان و گويندگان رسانه ملي.