فصلنامه جوان و رسانه

 • نام نشريه:  جوان و رسانه ( فصلنامه)

   

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  -  تقويت بنيان‌هاي فكري برنامه‌سازان در حوزه جوان و برنامه‌سازي و پشتيباني فكري و محتوايي برنامه‌هاي صدا و سيما در بخش جوان؛

  ـ توجه ويژه به حوزه جوان از ديدگاه اسلام و مسائل مبتلابه جوانان در سطوح فردي و اجتماعي ؛

  ـ ارايه الگوهاي موفق و شاخص‌هاي معارفي جوان مسلمان به برنامه‌سازان.

  2.       انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  تامين نيازهاي انديشه‌اي و محتوايي برنامه‌سازان در حوزه جوان با توجه به محورها، موضوعات و مسائل روز جامعه

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  تلاش جهت انطباق محتواي نشريه با شرح وظايف سازماني و اجرايي كردن اهداف نشريه كه اين امر بعد از انتشار حداقل 3 شماره از نشريه قابل بررسي است.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  مقالات انديشه‌اي در حوزه مسائل مختلف مربوط به جوان با رويكرد فرهنگي اجتماعي

  5.       مخاطبان نشريه:

  پژوهشگران و برنامه‌سازان در حوزه جوان