يهوديان كنترل رسانه هاي انگليسي را در دست دارند

تاریخ نشر: خرداد1389 نویسنده: توماس اسپاركس
نشریه: سياحت غرب 81

يهوديان آمريكا رو در روي راست گرايان اسرائيل

تاریخ نشر: فروردين1388 نویسنده: اريك آلترمن
نشریه: سياحت غرب 78

يهودستيزي، داراي اصل ونسبي آبرومند

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: دکتر هنری مکو مترجم: مهدی مترجم

يهود؛ هنوز انتظار

تاریخ نشر: 1382 نویسنده: محمدمهدي كريمي نيا

يهود؛ انتظار مسيح عليه السلام و محورهاي آن

تاریخ نشر: 1382 نویسنده: محمدمهدي كريمي نيا

يهود هنگام ظهور اسلام

تاریخ نشر: بهمن1381 نویسنده: عبدالرحيم رضاپور

يهود قبل از اسلام

تاریخ نشر: بهمن1381 نویسنده: عبدالرحيم رضاپور

يهود ستيزي

تاریخ نشر: ارديبهشت1388 نویسنده: دومينيك ويدال
نشریه: سياحت غرب 69

يهود در مدينه

تاریخ نشر: ارديبهشت1386 نویسنده: مهدي خوئي
نشریه: گلبرگ 85