بايسته‌هاي ورود رسانه ملي به حوزه سلامت جنسي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني٭

ضرورت آموزش موضوعات جنسي و نقش مؤثر و پيش‌گيرانه رسانه‌

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: رضا رزاقی

مفهوم و گستره سلامت جنسي٭

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: مترجم: منا نادعلي

گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

رسانه ملي و اميد آفريني؛ مباني، ابعاد و راهبردها٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسندگان: حسين مهرباني‌فر و سيد مجيد امامي

جايگاه و نقش رسانه‌هاي جمعي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

مطالعه آثار و پيامدهاي سياسي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

تاریخ نشر: آذر1393 نویسندگان: صمد عدليپور، زهرا پيرنيا

مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر مديريت پيام٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: قاسم كرباسيان

رسانه و آداب دوستي و دوست‌يابي از منظر اسلام٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: محمد همتي