// مقاله / تغییر جهت جریان

تغییر جهت جریان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

تغییر جهت جریان

در سال های اخیر، سازمان های حامی حقوق بشر از دولت تایلند خواسته اند که به سرمایه گذاری های خویش در خاک برمه پایان داده و در سیاست های خود در بخش انرژی بازنگری نمایند. چرا که حفظ حقوق مردمان بومی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به علاوه، آنان گسترش انرژی های تجدیدپذیر نظیر باد و انرژی خورشیدی را پیشنهاد می نمایند. از دیگر سو، مردم بومی به خوبی با ویژگی های محیط زیست منطقه ای که در آن زندگی می کنند، آشنا هستند و به دلیل هزاران سال کشاورزی و ماهی گیری در این مناطق، به خوبی دریافته اند که کسب سودهای مالی هنگفت در یک دوره زمانی کوتاه، آسیب های جدی را به حیات وحش، زندگی آبزیان و ماهی ها و خاک زیستگاهشان به همراه خواهد داشت. آنان در طول تاریخ به صورتی پایدار و سودآور به زندگی پرداخته اند و بسیاری از ناآرامی ها و نارضایتی های به وجود آمده، تنها برای دفاع از حفظ سرزمینی است که از پدران خود به یادگار به دست آورده اند. پس بیایید با حمایت از آنان، روح زندگی را دیگربار در منطقه کارین زنده کنیم.
منبع: www.thewip.net

/// مقالات