// مقاله / ميلياردرها در خدمت نسل كشي

ميلياردرها در خدمت نسل كشي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ميلياردرها در خدمت نسل كشي

( سرواندو گونزالز1

چكيده
مشكل جمعيت به عنوان يكي از دلايل اصلي آلودگي هاي زيست محيطي، يكي از مسائلي است كه همواره قدرت مداران آن را مطرح مي كنند. آنها با اتكا به ثروت و نفوذ كلانشان در مجامع تصميم گيري پيدا و پنهان جهاني همواره مي كوشند برنامه هاي درازمدت خود را براي كاستن از دست كم يك سوم جمعيت جهان دنبال كنند. در يكي از آخرين اين تلاش ها كه به طور مخفي، در سال 2009 انجام شد و برخي از برجسته ترين ميليونرهاي امريكايي در آن شركت داشتند، تا جايي كه اخبار مربوط به اين رخداد به مطبوعات درز كرده است، آنها به اين اجماع اصولي رسيده اند كه بايد با صرف پول هاي هنگفت در قالب برنامه هاي خيريه در كشورهاي جهان سوم، با تمام ابزارهاي بالقوه موجود، مانع از روند فعلي رشد جمعيت جهان شد. اين مقاله، نگاهي كوتاه دارد به چند و چون اجرايي شدن اين اجماع در سطح جهان.

در پنجم مي 2009، تعدادي از بدنام ترين اعضاي «باشگاه ميليونرها» ـ ديويد راكفلر، بيل گيتس، تد ترنر، اپرا وينفري، وارن بافت، جرج سوروس، الي براود، پيتر جي. پترسون، پتي استونس فاير، جان مورگريده، مايكل بلومبرگ و تعدادي از ميليونرهاي ديگر ـ مخفيانه در اقامت گاه سر پل نرس، رئيس دانشگاه راكفلر را در منتهتن ملاقات كردند.
در پنجم مي 2009، تعدادي از بدنام ترين اعضاي «باشگاه ميليونرها» ـ ديويد راكفلر، بيل گيتس، تد ترنر، اپرا وينفري، وارن بافت، جرج سوروس، الي براود، پيتر جي. پترسون، پتي استونس فاير، جان مورگريده، مايكل بلومبرگ و تعدادي از ميليونرهاي ديگر ـ مخفيانه در اقامت گاه سر پل نرس، رئيس دانشگاه راكفلر را در منتهتن ملاقات كردند.
همان طور كه انتظار مي رفت، رسانه هاي جريان اصلي امريكا بسيار مراقب بودند تا مردم امريكا را از اين جلسه ميليونرها در منهتن آگاه نكنند، ولي برخي از جزييات اين جلسه، به بيرون درز كرد.
يك روزنامه بزرگ انگليسي به نقل از يك فرد ناشناس كه در اين جلسه شركت داشته است، گزارش كرد كه در اين جلسه، «بر سر اين نكته اجماع شد كه آنها بايد به راهبردي روي آورند كه در آن، از رشد جمعيت به عنوان يك تهديد زيست محيطي، اجتماعي و صنعتي بالقوه فاجعه بار جلوگيري شود.» به گفته ديگر منابع، ديگر ميليونرهايي كه در اين جلسه محرمانه شركت داشتند، درباره ابتكار بيل گيتس گفت وگو كردند. بد نيست بدانيد بيل گيتس اظهار نظرهاي مشابهي را در كنفرانسي كه در 18 فوريه 2010 در لانگ بيچ كاليفرنيا برگزار شد، مطرح كرده است.
گيتس در اين كنفرانس گفته است: «پيش بيني هاي رسمي نشان مي دهند كه جمعيت جهان به 3/9 ميليارد نفر خواهد رسيد (به نسبت 6/6 ميليارد فعلي)، ولي با ابتكارهاي خيريه نظير مراقبت هاي بهداشتي باروري بهتر، فكر مي كنيم كه بتوانيم اين ميزان رشد را به 3/8 ميليارد نفر كاهش دهيم.» اگر بخواهيم اين جمله را به زبان سليس ترجمه كنيم، بايد بگوييم كه معناي آن حرف اين است كه آقاي گيتز در حال برنامه ريزي براي مشاركت كردن در قتل بيشتر از يك ميليارد انسان است.
يكي ديگر از افراد شركت كننده در جلسه منهتن، سزار رسانه اي، تد ترنر، ميليونر مؤسس سي. ان. ان بود كه در سال 1996 در مصاحبه اي با مجله طبيعت شناسي آدوبون گفته بود كاهش 95 درصدي جمعيت جهان به 225 تا 300 ميليون نفر، «ايدئال» خواهد بود.
خانواده راكفلر را به دليل بخشندگي شان در مشاركت كردن در تمام اقداماتي كه هدف آنها، كنترل جمعيت است، آن هم از طريق بنيادهاي «بشردوستانه» غيرانتفاعي شان، در جهان مي شناسند. آنها در عمل در ايجاد جنبش نسل كشي در امريكا نقش داشته اند كه بعد از آن به آلمان صادر شد و در آنجا نازي ها آن را به عالي ترين سطح خود ارتقا دادند.
از اوايل دهه 1920، بنياد راكفلر تأمين بودجه پژوهش هاي نسل كشي در آلمان را از طريق مؤسسات كايزر ـ ويلهلم در برلين و مونيخ آغاز كرد. در آغاز دهه1950، جان دي. راكفلر سوم از طريق «شوراي جمعيت» خصوصي خود در نيويورك اين پول بنياد را براي ايجاد برنامه كاهش جمعيت نو مالتوسي هزينه كرد.
تصادفي نيست كه تمام ميليونرهايي كه در جلسه منهتن شركت داشته اند، حاميان قدرتمند ايجاد نظم جهاني جديد هستند. نظم جهاني جديدي كه آنها در سر مي پرورانند، يك رژيم تماميت خواه جهاني فاشيستي است كه بعد از آنكه آنها هفتاد درصد جمعيت فعلي جهان را كشتند و جمعيت باقي مانده را به سطح مصرف گرايي پيشاصنعتي تقليل دادند، به وجود خواهد آمد.
يكي ديگر از افراد شركت كننده در جلسه منهتن، سزار رسانه اي، تد ترنر، ميليونر مؤسس سي. ان. ان بود كه در سال 1996 در مصاحبه اي با مجله طبيعت شناسي آدوبون گفته بود كاهش 95 درصدي جمعيت جهان به 225 تا 300 ميليون نفر، «ايدئال» خواهد بود.
اين جامعه، جامعه اي قرون وسطايي و تكنو ـ فاشيستي خواهد بود كه از طبقه متوسط در آن، خبري نخواهد بود و تنها رعاياي فقير و فلاكت زده در شهرهايي ويرانه سرا محبوس خواهند بود و اربابان ميليونر در قصرها و قلعه هاي حصاردار زندگي خواهند كرد و از زيبايي يك جهان تهي از جمعيت لذت خواهند برد.
برخي مردم ساده لوح اين حرف ها را يك تئوري توطئه بي ريشه ديگر مي بينند. منطق آنها مبتني بر اين باور است كه آنها نمي خواهند ما را بكشند؛ چون كه به ما به عنوان مصرف كنندگاني براي افزايش ثروت هايشان نياز دارند.
چندي پيش، روزنامه نگار زيست محيطي، برايان نلسون مقاله اي در شبكه مادر طبيعت نوشت با عنوان «آيا چنگيزخان، سبزترين فاتح تاريخ بود؟» وي در اين مقاله ادعا كرد كه حملات چنگيزخان در قرون سيزدهم و چهاردهم چنان كوبنده بودند كه شايد بتوان آن را نخستين مورد در تاريخ دانست كه تنها يك فرهنگ توانسته است موجب تغييرات آب و هوايي به دست انسان شود. به نوشته نلسون، چنگيزخان در سرد شدن هواي زمين از طريق پاك سازي مؤثر حدود هفتصد ميليون تن كربن از جوّ زمين نقش داشته است.
پيداست كه اگر نلسون از برنامه كشتار جمعي ميليونرها جان سالم به در ببرد، شادمانه مقاله اي خواهد نوشت و در آن مدعي خواهد شد كه ميليونرهاي طرف دار پاك سازي نژادي به جايگاه برحق خود در تاريخ به عنوان سبزترين قاتلان جمعي در تاريخ بشر دست يافته اند.
وقتي گروهي از مردم، مخفيانه براي كشيدن نقشه قتل فقط يك نفر جلسه مي گذارند، اين كار، توطئه اي براي مرتكب شدن يك قتل ناميده مي شود و چنين جنايتي بر اساس قوانين امريكا، مجازات مشخصي دارد. با اينكه مفاد جلسه منهتن به مطبوعات درز كرده است، هيچ كدام از اين قاتلان جمعي آينده، بازخواست نشده اند. پيداست كه اين ميليونرها، خود را فراتر از تمام قوانين مي بينند.
منطق اين قاتلان جمعي آينده براي خواست خود مبني بر كشتن بيشتر از يك ميليارد نفر از ما اين است كه منابع زمين، محدود است و ما مصرف و آلودگي زيادي داريم. فقط يك تجزيه و تحليل سرسري از اين مشكل نشان مي دهد كه شايد ميليونرهايي كه در اين جلسه مخفي شركت داشته اند، فقط در يك روز، وقتي گروهي از مردم، مخفيانه براي كشيدن نقشه قتل فقط يك نفر جلسه مي گذارند، اين كار، توطئه اي براي مرتكب شدن يك قتل ناميده مي شود و چنين جنايتي بر اساس قوانين امريكا، مجازات مشخصي دارد. با اينكه مفاد جلسه منهتن به مطبوعات درز كرده است، هيچ كدام از اين قاتلان جمعي آينده، بازخواست نشده اند. پيداست كه اين ميليونرها، خود را فراتر از تمام قوانين مي بينند.
بيشتر از تمام مردم برخي كشورهاي جهان سومي كوچك در طول يك سال، مي خورند و آلودگي توليد مي كنند. در واقع، از نظر كارآمدي، شايد اين راه حل بسيار عملي تر باشد، ولي نه، اين طور نيست. ميليونرهاي بسيار آلوده گر مي خواهند اين كار را از طريق راهي دشوارتر انجام دهند؛ يعني با كشتن من و شما و چندين ميليارد نفر ديگر. حدس مي زنم كه اكنون هيتلر، استالين، مائو و پل پوت در گورهايشان، روي خود را برگردانده باشند؛ چون مي دانند اين ميليونرها به سختي در تلاشند تا ركوردهاي آنان را به عنوان قاتلان جمعي در تاريخ مدرن بشكنند.
منبع:
http://blog.alexanderhiggins.com/2011/05/08/billionaires-.eugenics-22456/

/// مقالات