// مقاله / گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي

گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي

ابراهيم شفيعي سروستاني٭

// مقدمه

در شرايط كنوني جامعه ما كه روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي روز به روز در آن گسترش و عمق بيشتري پيدا ميكند و با بروز پديدههاي ناهنجاري چون «ازدواج سفيد» و «همباشي» در جامعه ما، رسانههاي غربي با شادي تمام از وقوع «انقلاب جنسي» در ايران گفتوگو ميكنند، رسانه ملي چارهاي جز وارد شدن به حوزه مباحث سلامت جنسي و انجام دادن مسئوليتهاي مهم خود در اين زمينه؛ به ويژه آگاهيبخشي به جوانان و نوجوانان، در زمينه آسيبها و مخاطرات روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي و راههاي در امان ماندن از اين آسيبها و مخاطرات ندارد؛ البته بايد توجه داشت كه ورود به اين حوزه اگر بدون داشتن راهبرد دقيق و مشخص و بدون درنظرداشتن بايسته‌هاي موجود در اين زمينه باشد، ميتواند موجب دامن زدن به آسيبها و ناهنجاريهاي موجود در اين زمينه شود.
براي تدوين اين راهبردها و سياست‌هاي كلان، ابتدا بايد با نگاهي دقيق و عالمانه، از يك سو، نقاط قوت و نقاط ضعف رسانه ملي در پرداختن به موضوع سلامت جنسي به خوبي شناسايي و از سوي ديگر، تهديدها و فرصتهاي پيش روي آن براي رشد و ارتقاي سلامت جنسي جامعه و اصلاح و ساماندهي روابط و رفتارهاي جنسي مردم بر مبناي باورها، ارزشها و احكام اسلامي به دقت تببين گردد.
تنها در اين صورت است كه ميتوان تا حد زيادي مطئمن بود كه برنامه‌ريزي و برنامهسازي در اين زمينه در راستاي اهداف و آرمانهاي نظام اسلامي و وظايف مأموريتهاي كلان رسانه ملي باشد.
با توجه به نكات يادشده، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، از ابتداي سال جاري طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي را در دستور كار خود قرار داده است. در اين پژوهش كه با استفاده از روش گراندد تئوري يا نظريه زمينهاي1 انجام ميشود، پس از گفت‌وگو با صاحبنظران و كارشناسان حوزههاي گوناگون مرتبط با موضوع سلامت جنسي، دادههاي اين گفتوگوها گردآوري و تحليل خواهد شد و تا جايي ادامه خواهد يافت كه مجري طرح در آن حوزه به مرحله اشباع اطلاعات و تحليل برسد.

// 1. پرسش‌هاي تحقيق

مهمترين پرسشهايي كه اين تحقيق در پي پاسخگويي به آنهاست به شرح ذيل است:

// الف) پرسش اصلي

رسانه ملي بر اساس چه راهبردها و سياست‌هايي بايد در حوزه سلامت جنسي وارد شود؟

// ب) پرسش‌هاي فرعي

ـ تعريف، ويژگيها و مؤلفههاي سلامت جنسي از منظر آموزههاي اسلامي چيست و چه تفاوتي با آموزههاي غربي دارد؟
ـ مهمترين آسيبها و ناهنجاريهاي جامعه ما در حوزه سلامت جنسي چيست؟
ـ مهمترين راهكارهاي رسانهاي رويارويي با آسيبها و ناهنجاريهاي جامعه ما در حوزه سلامت جنسي چيست؟
ـ رسانه ملي چه جايگاه و نقشي در رويارويي با آسيبها و ناهنجاريهاي جامعه ما در حوزه سلامت جنسي برعهده دارد؟

// 2. مراحل انجام طرح پژوهشي

اين طرح در سه مرحله به شرح ذيل انجام خواهد شد:

// الف) طراحي پرسشهاي گفت وگو

نخست با هدف تببين وجوه گوناگون موضوع سلامت جنسي، مجموعهاي از پرسشهاي نظاممند، در حوزههاي گوناگون كه با اين موضوع ارتباط دارد؛ از جمله: فقه و حقوق، اخلاق جنسي، زن و خانواده، روانشناسي، جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، مطالعات جنسي (سكسولوژي)، مطالعات فرهنگي(راهبردي) و رسانه و ارتباطات تهيه خواهد شد. اين مجموعه پرسش‌ها مبناي گفت‌وگوي ما با صاحبنظران و كارشناسان حوزههاي يادشده خواهد بود.
گفتني است، اين مرحله از طرح انجام شده و در مجموع بيش از يكصد پرسش در نه حوزه كارشناسي، طراحي و تدوين شده است.

// ب) گفت‌وگو با صاحبنظران و كارشناسان

در اين مرحله از طرح، مجموعه گفت‌وگوهايي با صاحبنظران و كارشناسان متخصص و متعهد حوزههاي گوناگون مرتبط با موضوع سلامت جنسي، به شرح ذيل انجام خواهد شد:
يك ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه فقه و حقوق: با توجه به جايگاه و نقش برجسته فقه و حقوق اسلامي در ساماندهي روابط افراد در جامعه و تعيين بايدها و نبايدهاي حاكم بر رفتارهاي شهروندان در زمينههاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي، در مجموعه گفتوگوهاي تبيين راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي، به مباحث فقهي و حقوقي توجه جدي شده است. در گفتوگو با صاحبنظران و كارشناسان حوزه فقه و حقوق، به مهمترين پرسشهاي فقهي و حقوقي مطرح در زمينه وظايف و مسئوليت‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي پاسخ داده خواهد شد.
دو ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه اخلاق جنسي: هدف اصلي در گفت‌وگو با صاحبنظران و كارشناسان حوزه اخلاق جنسي، تببين ديدگاه اسلام درباره غريزه و نياز جنسي انسان و چگونگي پاسخگويي به اين غريزه و نياز است. به بيان ديگر در اين گفت‌وگوها در پي دستيابي به «انديشه سامان‌يافته اسلام در باب نياز جنسي انسان» هستيم كه در اصطلاح از آن با عنوان «نظريه جنسي اسلام» ياد ميشود. اين نظريه، مبناي سياستگذاري و برنامهريزي و برنامهسازي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي خواهد بود.
سه ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه مباحث زن و خانواده: اين پژوهش، در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه يادشده به دنبال يافتن تصويري درست از كاركرد خانواده در زمينه ارضاي نياز جنسي زوجين، شناسايي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي ارضا يا عدم ارضاي درست و كامل نيازهاي جنسي زوجين در تحكيم بنيان خانواده و همچنين بايستههاي پرداختن به سلامت جنسي در رسانه ملي با تأكيد بر خانواده؛ به ويژه زوجهاي جوان است.
چهار ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه روانشناسي: در گفتوگو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه روان‌شناسي هدف اصلي، در درجه اول، به دست آوردن تصويري كمابيش جامع از ديدگاه روان‌شناسي امروز به غريزه و نياز جنسي انسان و وجوه گوناگون آن و در درجه دوم، بررسي تطبيقي آموزه‌هاي روان‌شناسانه و آموزه‌هاي اسلامي در حوزه سلامت جنسي است.
پنج ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه جامعهشناسي: مهم‌ترين هدف در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه جامعه‌شناسي، رسيدن به تصويري كمابيش جامع و كامل از وضعيت آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي موجود در كشور ما در حوزه روابط جنسي است. شناسايي اين آسيب‌ها و ناهنجاري‌ها و عمق و گستره آنها به مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي كمك خواهد كرد كه با دقت و بصيرت بيشتري به سياست‌گذاري، برنامهريزي و برنامه‌سازي در اين حوزه بپردازند.
شش ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه روانشناسي اجتماعي: يكي از اهداف مهم طرح پژوهشي يادشده، شناسايي و به‌كارگيري ظرفيتهاي رسانه ملي براي تغيير و اصلاح نگرشها و رفتارهاي نادرست موجود در حوزه مسائل جنسي است. از اين رو، بخشي از مجموعه گفت‌وگوهاي پيشبيني شده در اين طرح به حوزه روانشناسي اجتماعي پرداخته است.
هفت ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه مطالعات جنسي(سكسولوژي): هدف اصلي در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه يادشده، آشنايي با ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي غريزه جنسي زن و مرد، اختلافات و ناهنجاري‌هاي جنسي و همچنين بايدها و نبايدهاي آموزش جنسي است.
هشت ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه مطالعات فرهنگي(راهبردي): در اين مجموعه گفت‌وگوها، به دنبال شناخت وضعيت امروز و فرداي جامعه در حوزه مسايل و مشكلات جنسي در يك نگاه كلان و راهبردي و آشنايي با راهبردها و سياست‌هايي است كه بايد نهادها و سازمان‌هاي مسئول؛ به ويژه رسانه ملي در رويارويي با اين مسائل و مشكلات در پيش گيرند.
نه ـ صاحبنظران و كارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات: براي تأمين سلامت جنسي و رويارويي با اختلالها و ناهنجاري‌هاي جنسي جامعه هر يك از نهادها و سازمانهاي اجتماعي؛ اعم از خانواده، حوزههاي علميه، آموزش و پرورش، رسانه ملي، سازمانهاي فرهنگي و تبليغي، مراكز بهداشتي و درماني، سازمان‌هاي مردم نهاد، سازمانهاي قضايي و انتظامي و... وظايف و مسئوليت‌هاي مهمي برعهده دارند، ولي در اين ميان، نقش رسانه ملي بسيار اهميت دارد؛ زيرا اين رسانه افزون بر ايفاي وظايف و مسئوليتهاي اختصاصي خود، بايد با با ديگر نهادها و سازمانهاي اجتماعي مسئول در زمينه سلامت جنسي؛ به ويژه نهاد خانواده نيز تعامل و ارتباط داشته باشد و از ظرفيتهاي آنها در اين زمينه استفاده كند.
هدف اصلي در گفت‌وگو با صاحبنظران و كارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات، تبيين دقيقتر وظايف و مسئوليتهاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي، شناسايي راهكارهاي تحقق اين وظايف و مسئوليتها و همچنين پيشنهاد الگويي براي تعامل و ارتباط هرچه بهتر رسانه ملي با ديگر نهادها و سازمانهاي اجتماعي مسئول در زمينه سلامت جنسي است.
پس از گفتگو با صاحبنظران و كارشناسان هر حوزه، دادههاي آن گفت‌وگو، گردآوري و تحليل خواهد شد و اين گفت‌وگوها تا جايي ادامه خواهد يافت كه مجري طرح در آن حوزه به مرحله اشباع اطلاعات و تحليل برسد.
گفتني است، در قالب طرح پژوهشي ياد شده، تاكنون با صاحبنظران و كارشناسان ذيل گفت‌وگو شده است:
حجت الاسلام دكتر مسعود آذربايجاني، موضوع روان‌شناسي اجتماعي؛
دكترمصطفي اقليما، موضوع جامعه‌شناسي؛
دكتر روح الله باي، موضوع مطالعات جنسي؛
دكتر فريد براتي، موضوع روان‌شناسي؛
حجت الاسلام دكتر حسين بستان، موضوع زن و خانواده؛
دكتر عليرضا پويا، موضوع رسانه و ارتباطات؛
حجت الاسلام دكتر احمد ديلمي، موضوع اخلاق جنسي؛
دكتر آرش رمضاني، موضوع مطالعات جنسي؛
دكتر محمد روشن، موضوع فقه و حقوق؛
حجت الاسلام محمدرضا زيبايي نژاد، موضوع زن و خانواده؛
حجت الاسلام دكتر محمدتقي سبحانينيا، موضوع اخلاق جنسي؛
اسماعيل شفيعي سروستاني، موضوع مطالعات فرهنگي(راهبردي)؛
دكتر سيد حسين شرف الدين، موضوع جامعه‌شناسي؛
دكتر حميدرضا صاحب، موضوع رسانه و ارتباطات؛
دكتر افسانه صادقي، موضوع روان‌شناسي؛
دكتر حسن عباسي، موضوع مطالعات فرهنگي( راهبردي)؛
دكترسيد كاظم فروتن، موضوع مطالعات جنسي؛
حجت الاسلام دكتر علي نقي فقيهي، موضوع اخلاق جنسي؛
دكتر محمدتقي كرمي، موضوع جامعه‌شناسي؛
دكتر عفت السادات مرقاتي خويي، موضوع مطالعات جنسي؛
دكتر مهدي منتظر قائم، موضوع رسانه و ارتباطات؛
حجت‌الاسلام دكتر رحيم نوبهار، موضوع فقه و حقوق.
با بيش از ده نفر از صاحبنظران و كارشناسان حوزههاي گوناگون نيز هماهنگي شده است كه ان‌شاء‌الله در آينده نزديك با آنها گفتوگو خواهد شد.

// ج) تدوين راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي

در اين مرحله از طرح با بهرهگيري از يافتههاي مرحله نخست و جمعبندي ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان حوزههاي گوناگون راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي تدوين خواهد شد.
اين راهبردها و سياست‌ها بر چهار پايه استوار خواهد بود:
يك. باورها، ارزشها و احكام اسلامي؛
دو. نيازهاي عيني و واقعي جامعه اسلامي ايران؛
سه. فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفهاي موجود؛
چهار. ظرفيتها و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل رسانه ملي.
در پايان، با دعوت از همه صاحبنظران و كارشناسان دلسوز و متعهد حوزوي و دانشگاهي و همچنين مديران و برنامهسازان توانمند و پرتلاش رسانه ملي براي ارائه ديدگاهها و نظرات ارزشمند خود درباره طرح پژوهشي يادشده، آرزو ميكنيم كه بتوانيم در آينده نزديك با ارائه و تدوين راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي، در راه تحقق اهداف و آرمانهاي نظام اسلامي و اعتلاي فرهنگ و ارزشهاي اسلامي گامي كوچك برداريم.

بازتاب انديشه: فصل‌نامه تخصصي مطالعات راهبردي رسانه
شماره 6، پياپي 121، پاييز 1393
صفحات139 ـ 158

/// مقالات