درد دل با محبوب قلب ها در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

درد دل با محبوب قلب ها


همه شب اشک فشانم به تمناى بقیع
تا شود قسمت من کوى مصفاى بقیع
گر شود قسمتم، از اشک بصر مى شویم
گرد غم ها که نشسته است به سیماى بقیع
هرچه گوهر بود اندر صدف چشم مرا
بهر شکرانه بریزم همه در پاى بقیع
تا در آن جا نفسى عقده دل بگشایم
سرمه چشم کنم تربت صحراى بقیع1

/// مقالات