// مقاله / كدام عيد؟

كدام عيد؟ در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

كدام عيد؟

مرحوم حسين منزوي
كدام عيد؟ كدامين بهار؟ با چه اميد؟
كه با نبود تو نوميدم از رسيدن عيد
تو نرگس و گل سرخ و بنفشه اي ور نه
اگر تو باغ نباشي، گلي نخواهم چيد
به آتش تو زمان نيز پاك شد ورنه
بهار اگر تو نبودي، پلشت بود و پليد
نه هر مخاطب و هر حرف و هر حديث خوش است
كه جز تو با دگرم نيست، ذوق گفت و شنيد
چگونه دست رسد با زمان به فرصت وصل؟
مرا به مهلت اندك، تو را به عهد بعيد// مناسبت‌های مرتبط با مقاله/// مقالات