// مقاله / شگفتي هاي آفرينش مورچه در بيان دانشمندان

شگفتي هاي آفرينش مورچه در بيان دانشمندان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

شگفتي هاي آفرينش مورچه در بيان دانشمندان

مورچه ها به سبب فراواني و ريز بود نشان، براي بيشتر انسان ها موجودي ناچيز و بي اهميت هستند، ولي براي دانشمنداني كه گاه به مدت بيست سال درباره زندگي آنها پژوهش علمي كرده اند، بسيار شگفت آورند. ما نيز با مطالعه يافته هاي اينان درباره ويژگي هاي اين موجود كوچك، بيش از پيش به عظمت آفريدگارمان پي مي بريم. برخي از اين ويژگي ها از اين قرار است:
1. آينده نگري مورچه و مديريت او بسيار جالب است: در تابستان با الهام دروني به فكر زمستان سخت است، در صورتي كه چه بسا هنوز زمستاني نديده است. دانه هاي غذايي را به طور مناسبي نگه داري مي كند، گاه آنها را از لانه بيرون مي آورد تا هوا بخورند و فاسد نشود و گاه آنها را به دو يا چند قسمت تقسيم مي كند تا سبز نشوند و فاسد نگردند. حتي نوشته اند دانه گشنيز را به چهار قسمت تقسيم مي كند؛ زيرا اگر كمتر از آن باشد، سبز مي شود و از بين مي رود.
2. بيشتر مورچه ها سري بزرگ و اندامي كوچك دارند و نسبت به جثه خود بسيار قوي هستند، چنان كه دانه اي را با چندين برابر وزن خود، به دندان مي گيرند و از ديوار بالا مي روند؛ كاري كه براي هيچ زورمندي امكان پذير نيست.
3. مورچه ها در اندام كوچك خود كه گاهي فقط به دو ميلي متر مي رسد، همه دستگاه هايي را كه در يك حيوان عظيم الجثه هست، دارند.
4. گروهي از مورچه ها كشاورزي نيز مي كنند. نوعي مورچه كه به «چتري» معروف است، باغچه اي در اطراف لانه خود ترتيب مي دهد و در آن، قارچ هاي كوچك مي پروراند. اين گونه مورچه هاي كارگر براي كمك به رشد قارچ ها، قطعه هاي كوچكي از انواع برگ ها را جدا و با خود حمل مي كنند. در اين حالت، گويي مورچه ها چتري بالاي سر دارند و بدين ترتيب، به آنها مورچه چتري گفته مي شود.
5. نوعي از مورچه ها «سپاهي» ناميده شده اند و مانند عشاير، از جايي به جاي ديگر كوچ مي كنند. آنها حشره هايي درنده هستند كه حتي فيل ها نيز مراقبند سر راه آنها قرار نگيرند، وگرنه آسيب جدي مي بينند. گروهي از اين مورچگان كه در مناطق حاره زندگي مي كنند، گوشت خوارند و هرگاه دسته جمعي به جانوري حمله كنند، به زودي او را از پاي درمي آورند و در مدت كوتاهي همه عضله هاي حيوان را مي خورند و تنها اسكلتي از او به جاي مي گذارند.
6. موقعيت شناسي مورچه نيز عجيب است. بنا به گفته برخي از دانشمندان، مورچه اي را ميان دايره اي از آتش قرار دادند، او براي نجات خود به هر سو حركت كرد و چون راه فراري پيدا نكرد، از ميان رفت. پس از اندازه گيري نقطه اي كه او در آنجا نابود شد، فهميدند كه آن مورچه درست در مركز دايره قرار داشت؛ يعني دورترين نقطه به آتش اطراف.
7. مورچه ها به طور دسته جمعي زندگي مي كنند. در نتيجه، هر كدام وظيفه اي خاص برعهده دارند و آن را انجام مي دهند. در ميان آنها، گروهي نيز به صورت نيروهاي مسلح هستند كه آرواره هاي قوي دارند و از لانه ها در برابر هجوم دشمنان پاسداري مي كنند.1
پيام متن:
آفرينش خداوند در همه چيز بي نقص و تمام عيار است؛ زيرا پروردگار جهان هر چه را كه صلاح آفريدگان و سبب آسايش زندگي شان بود، به آنان بخشد و در نهاد همه آنها تدبير چگونه زيستن را به وديعه نهاد، گرچه آن آفريده، موجود ريز و ناچيزي همانند مورچه باشد.

/// مقالات