// مقاله / نتيجه

نتيجه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

نتيجه

در زمينه پيوند اخلاق و سياست و نهادن سياست بر پايه اخلاق، حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام اخلاق سياسي خود را به گونه اي رقم زد كه آرمان با واقعيت گره بخورد. آن حضرت در اخلاق سياسي خود، به عملي سازي نُه مؤلفه دست زد تا واقعيت هاي گذراي زمانش را بر پايه اصول اخلاقي هماهنگ سازد. در واقع، حق طلبي اميرمؤمنان علي عليه السلام در كنار عدالت محوري اش و ابزارانگاري قدرت بدون استفاده نادرست از آن براي رسيدن به حق و عدالت، سه پايه اساسي بناي اخلاقي او را شكل داد.
همچنين، تقواي سياسي در قالب فردي و گروهي، همراه با توجه به جلوه هاي كرامت انساني سبب شد تا مولاي متقيان به مردم گرايي در حكومت روي آورد و پايه هاي ديگري از نظام اخلاقي ـ سياسي خود را بسازد. همچنان كه تأكيد امام بر صلح مداري و غافل نماندن از نمايش صلح در كنار پاي بندي به پيمان هاي سه گانه، بناي اين نظام را محكم تر مي ساخت. در نهايت، مصلحت سنجي حضرت علي عليه السلامدر جامعه علوي، پايه هاي اين بنا را كامل كرد تا بناي نظام اخلاقي ـ سياسي حضرت بر نُه پايه استوار شود.
بدين ترتيب، عملي سازي مؤلفه هاي نُه گانه اخلاق سياسي امام علي عليه السلام در شيوه حكومت توانست چنين الگويي را به ديگر حكومت ها معرفي كند كه سياست، تنها با رشد آرمان و اخلاق به سر منزل مقصود خواهد رسيد، نه با كشتن اخلاق در مسلخ قدرت و سياست. اگر چه اين الگو بيشتر نشان دهنده عملي سازي مؤلفه در درون حوزه قدرت اسلام يا كشورهاي اسلامي است، نمي تواند مانعي براي پژوهش در زمينه الگويابي اخلاق سياسي اميرمؤمنان علي عليه السلام در برخورد ميان ملت هاي اسلامي و غير اسلامي و نوع رويارويي اسلام با يهوديت و مسيحيت باشد. بنابراين، بهتر است بدانيم براي جلوگيري از مرگ تدريجي آرمان در جهان، از چه راه كارهايي مي توان بهره برد. و چگونه مي توان روح اخلاقي و انساني را در بدن سياست هاي بين المللي دميد تا عمر انسانيّت به سر نيايد.
پيام متن

حضرت علي عليه السلام با وارد كردن مؤلفه هايي چون عدالت محوري، حق جويي و ابزارانگاري قدرت، به جهان سياست و حكومت، به آن رنگي اخلاقي و خدايي بخشيد و در نتيجه، عالي ترين نوع حكومت بر مردم را به عنوان الگو در اختيار جهانيان قرار داد.

/// مقالات