// مقاله / سعدي و وداع با ماه مبارك رمضان

سعدي و وداع با ماه مبارك رمضان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سعدي و وداع با ماه مبارك رمضان


برگ تحويل مي كند رمضان
بار توديع بر دل اخوان
يار ناديده سير، زود برفت
دير ننشست نازنين مهمان
ماه فرخنده، روي برپيچيد
و عليك السلام يا رمضان
الوداع اي زمان طاعت و خير
مجلس ذكر و محفل قرآن
مُهر فرمان ايزدي بر لب
نفس در بند و ديو در زندان
تا دگر روزه با جهان آيد
بس بگردد به گونه گونه جهان
بلبلي زار زار مي ناليد
بر فراق بهار، وقت خزان
گفتم انده مبر كه باز آيد
روز نوروز و لاله و ريحان
گفت ترسم بقا وفا نكند
ورنه هر سال گُل دمد بستان
يا رب آن دم كه دم فرو بندد
ملك الموت واقف شيطان
كار جان پيش اهل دل سهل است
تو نگه دار جوهر ايمان1


/// مقالات