// مقاله / یک طیف جدید سیاسى

یک طیف جدید سیاسى در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

یک طیف جدید سیاسى

جنبش تکنولوژى متناسب جهتى را نشان داد که براساس آن، نوعى انتقاد ریشه اى نسبت به اقتصاد مدرن باید صورت گیرد، اما از آنجا که این جنبش مبتنى بر آرمان گرایى بود، عملاً نفوذ کمى داشت. این جنبش، مصرف گرایى، وابستگى و توسعه را رد کرد؛ اما به جاى آن که مشخص کند تکنولوژى در کجا مفید و در کجا نامناسب است، شدیدا در مقابل آن قرار گرفت.
در خلال دهه 1960، جنبش هاى ضدتکنوکراسى، مدافع زمین و سوسیالیست ها از دولت مطالبات بیشترى داشتند. همه آن ها با هم در چپى ترین نقطه طیف سیاسى قلمبه شده بودند، زیرا آن ها تماما انتقادهاى رادیکال نسبت به شرایط موجود را مدّ نظر داشتند. در واقع، سوسیالیست ها هنوز نسبت به وضعیت موجود قرن نوزدهم انتقاد داشتند. در حالى که جنبش تکنولوژى متناسب، نسبت به وضعیت موجود مدرنیست جدید انتقاد داشت. وقتى که مى بینیم این دو نگرش سیاسى، مخالف هم هستند، همین باعث تغییر نگرش ما در تعریف از این طیف سیاسى مى شود.
طیف سیاسى متعارف را مى توان براساس ایدئولوژى هاى سیاسى، از توسعه گرایى تا حرکت ارتجاعى مشخص کرد. آن ها براساس طرز تلقى هایى که نسبت به اشکال سنتى حاکمیت و مسایل محورى اجتماعى - اقتصادى قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم - داشتند، شناخته مى شدند. طیف جدید سیاسى نیز باید ایدئولوژى ها را از محافظه کار تا طرفدار مدرنیزم خط بندى کند و در این طیف باید طرز تلقى هاى آن ها نسبت به رشد اقتصادى و طرح هاى تکنولوژیکى، با رویکرد اجتماعى - اقتصادى مشخص گردد.
محافظه کار شدیدا ضدتکنوکراسى طیف جدید که همان جنبش رادیکال حامى زمین مى باشد، در آخرین نقطه چپ قرار داشته و تماما به خود اتکایى اعتقاد دارد - مثل تولد در خانه، تا ساختن منزل با اسباب و وسایل بومى و تولید انرژى توسط خود افراد ـ ؛ این جنبش البته با کار کردن در یک اقتصاد سازمان دهى شده نیز مخالف است. در منتهى الیه راست نیز انسان طرفدار مدرنیزم شدیدا توسعه گرا قرار دارد: یک کمونیست ارتدکس، کسى که به یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزى شده معتقد است. اقتصادى که همه «نیازها»ى بشریت را از خانه سازى گرفته تا آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان و ایجاد اشتغال باید برآورده سازد و در این اقتصاد متمرکز، باید براى همه شغل وجود داشته باشد.

/// مقالات