// مقاله / محوريابي

محوريابي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

محوريابي

حسين بافكار

// 1. اصلاح الگوي مصرف آب (شرب، كشاورزي، صنعت)


// الف) راهكارهاي مصرف بهينه آب:

يك ـ جدا كردن آب آشاميدني از آب هاي مصرفي ديگر؛
دو ـ صرفه جويي در مصرف آب؛
سه ـ آموزش روش استفاده بهينه از آب؛
چهار ـ بازيافت پساب هاي خانگي؛
پنج ـ مراقبت از تأسيسات و كانال هاي انتقال آب؛
شش ـ تعويض به موقع لوله هاي فرسوده و شيرهاي خراب؛
هفت ـ توليد و عرضه شيرهاي كم مصرف.

// ب) راهكارهاي مصرف بهينه آب كشاورزي:

يك ـ آبياري در زمان هاي مناسب؛
دو ـ بهره گيري از سيستم هاي جديد آبياري مانند: قطره اي، باراني، كوزه اي، كامپيوتري و...؛
سه ـ لوله گذاري و بتني كردن نهرهاي انتقال آب؛
چهارـ پوشاندن نهرها و استخرهاي روباز براي جلوگيري از تبخير آب؛
پنج ـ غرقابي نكردن زمين براي آبياري؛
شش ـ آلوده نكردن آب با سموم كشاورزي و كودهاي شيميايي.

// ج) راهكارهاي مصرف بهينه آب صنعتي:

يك ـ رفع آلودگي شيميايي و ميكروبي از آب صنايع؛
دو ـ بهره گيري از برج هاي خنك كننده آب براي گرفتن گرماي آب؛
سه ـ وارد نكردن زباله هاي صنعتي به رودخانه ها و درياچه ها؛
چهار ـ بازيافت آب هاي صنعتي و استفاده مجدد از آنها.

// 2. اصلاح الگوي مصرف خاك


// الف) راهكارهاي جلوگيري از فرسايش خاك:

يك ـ حفظ پوشش گياهي و جنگل؛
دو ـ بهره برداري از خاك به اندازه توان آن؛
سه ـ جلوگيري از چراي بيش از اندازه دام در مراتع؛
چهار ـ شخم زدن در جهت مخالف شيب زمين براي زراعت.

// ب) راهكارهاي جلوگيري از شور شدن خاك:

يك ـ آبياري نكردن زمين كشاورزي با آب شور؛
دو ـ حفظ پوشش گياهي؛
سه ـ ندادن كود شيميايي شور به زمين؛
چهار ـ آتش نزدن باقي مانده محصولات كشاورزي./// مقالات