// مقاله / اولين سيني چاي (1):كاركردهاي ازدواج

اولين سيني چاي (1):كاركردهاي ازدواج در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (1):كاركردهاي ازدواج


// ازدواج چيست؟

طيبه چراغي
در فرهنگ اسلامي، ازدواج پيوندي مقدس و ميثاقي محكم، 1بنياني دوست داشتني نزد خداوند،2 عاملي مؤثر در دوام دينداري3 و پذيرفته شدن عبادت انسان4 و شكلگيري مودت و رحمت5 است. همچنين راه درست خويشتنداري و عفاف،6 تضمينكننده رزق و روزي7 و پيروي از سنت نبوي8 است.
در تعريفي از ازدواج و زندگي زناشويي، از آن به عنوان يك پديده طبيعي و قراردادي نام برده شده است.9 برخي نيز ازدواج را فرآيندي از كنش متقابل ميان يك مرد و يك زن، برخوردي دراماتيك ميان فرهنگ (قواعد اجتماعي) و طبيعت (كشش جنسي) و پيوندي دائمي ميان دو جنس مخالف مي دانند كه در يك چارچوب رسمي و قانوني، مجاز به برقراري مناسبات جنسي مي شوند.10
تمام قوانين و مقررات اسلام، از زيرساخت هاي فطري انسان سرچشمه مي گيرند و نيازهاي طبيعي او را برآورده مي سازند. اساسي ترين فلسفه ازدواج، همانند ديگر احكام اسلام، دادن پاسخ به نداي فطرت انسان است.
در اسلام به ازدواج بسيار سفارش و تشويق شده است؛ زيرا در پرتو ازدواج شايسته به نيازهاي فطري انسان پاسخ داده ميشود و سلامت و زمينه هاي تعالي او فراهم ميآيد. بر همين اساس، افرادي كه از ازدواج مي گريزند، به دليل حركت بر خلاف فطرت، از مسير اعتدال خارج مي شوند.
خداوند با گذاشتن قانون ازدواج، هدفهاي خاصي را دنبال مي كند. اگر اين اهداف به صورت كامل شناخته و اجرا شود، هدف غايي كه همان تعالي اخلاقي و فرهنگي جامعه است، محقق خواهد شد.

// آرامش همسران

يكي از هدفها در ازدواج، آرامش زوجين است. در آيه 21 سوره روم و آيه 189 سوره اعراف، بر اين مطلب تأكيد و آرامش زن و شوهر و دوستي ميان آنها از نشانه هاي پروردگار معرفي شده است.
زن يا مردي كه آرامش خود را در وجود همسرش مي يابد، به دنبال امور واهي نمي رود. افزون بر اينها، آرامش پدر و مادر سبب رونق و گرمي كانون خانواده مي شود كه در شكلگيري شخصيت فرزندان اثر مثبت خواهد داشت.
با تحقق اين هدف، زن و مرد به تكامل يكديگر كمك ميكنند و از ميزان طلاق كه امروزه در جامعه رو به گسترش است، كاسته ميشود.

// تربيت و پرورش فرزندان سالم

از ديگر هدفهاي ارزشمند امر ازدواج، پرورش نسل سالم است. اسلام به دنبال ساخت مدينه فاضله و در انديشه سعادت جامعه انساني است كه اين هدف جز با تربيت انسان هاي پاك عملي نمي شود. بر اساس اصول اسلامي، تربيت نسل سالم و ساختن جامعه پاك و سعادتمند، تنها از راه ازدواج امكانپذير است.
اسلام براي رسيدن به اين هدف، شرايط ويژه اي براي ازدواج در نظر مي گيرد، حتي به شرايط تغذيه و حالات روحي توجه دارد و افراد را به رعايت برخي امور و پرهيز از امور ديگر سفارش مي كند.1

// كاهش انحطاط اخلاقي جامعه

يكي از مهم ترين آثار ازدواج، دور ساختن زن و مرد از گناهان است. در حقيقت، ازدواج با برآورده ساختن نياز جنسي، زمينه انجام گناهان شهوت انگيز را به نحو مؤثري كاهش مي دهد.
قرآن1 از كساني كه ازدواج كرده اند به محصن و محصنه تعبير كرده است،2 چرا كه ازدواج سنگر محكمي است كه زن و مرد خود را در آن حفظ مي كنند. ازدواج، زمينه گناهان ديگر را نيز از بين مي برد، زيرا پذيرفتن مسئوليت زندگي، انسان را تا حدود زيادي به استفاده بهينه از عمر وا مي دارد و در نتيجه، جايي براي گناه باقي نمي ماند. خداوند در آيه 28 سوره نساء، حكمت تشريع ازدواج را اينگونه بيان مي كند: «يُريدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» ؛ زيرا پيروي از شهوت ها و افتادن در دام گناه، بار سنگيني بر دوش انسان مي گذارد و با فراهم شدن زمينه ازدواج، انسان از پيآمدهاي گناه و فساد در امان مي ماند و اين امر، نوعي رشد و بالندگي براي انسان است.

/// مقالات