// مقاله / صفحه بهشت (2)

صفحه بهشت (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

صفحه بهشت (2)


// بياييد يك كودك شش ماهه شويم

زينب گلاب بخش
بياييد مانند يك كودك شش ماهه كه تنها دغدغه اش خوراك است، دغدغه مان يافتن خوراك معنوي مناسب براي روحمان باشد كه سخت گرسنه است.
بياييد مانند يك كودك شش ماهه كه بي محابا به سوي خطر مي رود تا تجربه كند و كامل شود، ما نيز بي محابا خطرهاي راه كمال را به جان بخريم و مسافر قله هاي سعادت و كمال شويم.
بياييد مانند يك كودك شش ماهه كه براي رفتن به آغوش مادرش تلاش مي كند، با تلاش صادقانه در آغوش پر مهر الهي قرار گيريم.
بياييد همانند كودكان كه فاصله قهر و آشتي شان اندك است، با خودمان كه مدت هاست قهر كرده ايم آشتي كنيم و آشتي با خود را مقدمه آشتي با خداي خود قرار دهيم.
بياييد با خداي خود آشتي كنيم. بياييد همانند يك كودك، پاك و بي ريا شويم. بياييد در پيشگاه خدا، بنده اي خالص و بي غل وغش، همچون كودك شش ماهه باشيم.
/// مقالات