// مقاله / خانههاي آسماني (2): كليدهاي موفقيت زندگي حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س)

خانههاي آسماني (2): كليدهاي موفقيت زندگي حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

خانههاي آسماني (2): كليدهاي موفقيت زندگي حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س)

سيره و سنت دخت گرامي پيامبر ـ حضرت زهرا(س) ـ تصويري از خانواده شايسته و آرماني اسلام را پيش روي صاحبان خرد و انديشه قرار مي دهد.
در اين مجال، به گوشه اي از اين زندگي سراسر الهي اشاره و برخي عوامل تحكيم خانواده را در جلوه هاي رفتاري و گفتاري حضرت زهرا(س) بررسي مي كنيم.

// مدارا با شرايط اقتصادي شوهر

آنچه در اين زمينه از زندگي نوراني حضرت زهرا(س) به ما رسيده، نشان مي دهد كه آن بانوي بيهمتا، در شرايط خاص زندگي مشترك نيز با همسر خود همراهي ميكرده است. چنان كه در شرح زندگياش آمده است: «روزي امام علي(ع) به همسر بزرگوار خود فرمود: فاطمه جان! آيا غذايي داري تا رفع گرسنگي كنم؟ آن بانوي بزرگوار پاسخ داد: خير! سوگند به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد، دو روز است كه در خانه غذاي كافي نداريم. امام علي(ع) با تأسف فرمود: فاطمه جان! چرا به من خبر ندادي تا غذا تهيه كنم؟ فاطمه(س) فرمود: اي اباالحسن! من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي از تو درخواست كنم كه فراهم كردن آن در توانت نيست».1

// شناخت دقيق روحيات همسر

يكي از عوامل بسيار مهم و اساسي در تحكيم بنيان خانواده، برخورد شايسته با همسر است. فراست و كارداني در اداره منزل و رفتار با همسر، مي تواند راز موفقيت در همسرداري باشد.
حضرت فاطمه زهرا(س) به ظرافت هاي روحي حضرت علي(ع) آگاه بود و به آنها توجه مي كرد و در شرايطي كه كسي همسر بزرگوارش را درك نمي كرد و به حقيقت رفتار و كردار او پي نمي برد، يار و همدم ايشان بود. براي نمونه شبي يكي از ياران امام علي(ع) ، در تاريكي نخلستان، شاهد حالات عرفاني و راز و نياز شگفتانگيز آن حضرت با معبود خويش بود. ناگهان ديد كه حضرت مانند چوب خشكي به زمين افتاد. پس گمان كرد ايشان از دنيا رفته است و هراسان آنچه را ديده بود، به حضرت زهرا(س) خبر داد. آن بانوي گرامي با شناختي كه از روحيات ايشان داشت فرمود:
اين حالتي است كه به دليل ترس از پروردگار براي وي پديد آمده است.1

// محترمانه صدا كردن1

يكي از اسرار كاميابي در زندگي مشترك، دقيق بودن در مسائل جزئي و ظريف است، از جمله صدا كردن همسر كه جزو امور روزانه زندگي خانوادگي است و در صورتي كه احترامآميز باشد، پژواكي از محبت و صميميت ايجاد خواهد كرد. حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) در رعايت اين نكته نيز الگو بودهاند. نقل است حضرت زهرا(س) نام همسر خود را با احترام بر زبان مي آورد. گاهي وي را با كنيه «اباالحسن» مي خواند و گاهي با لقب «يا اميرالمؤمنين» .
/// مقالات