// مقاله / اولين سيني چاي (6)

اولين سيني چاي (6) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (6)


// اشعار نغز (معيارهاي انتخاب همسر)


بهين زنان در جهان آن بود

كزو، شوي همواره خندان بود

(فردوسي)

زن پرهيزكار زاينده

مرد را دولتي است پاينده

(مكتبي)

زن خوب و فرمانبر و پارسا

كند مرد درويش را پادشا

(سعدي)

زن كه مستور و نيكخو باشد

نيست عيب، ارنه خوبرو باشد

(مكتبي)

زن مستور شمع خانه بود

زن شوخ آفت زمانه بود

(اوحدي)


/// مقالات