// مقاله / اولين سيني چاي (5)

اولين سيني چاي (5) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (5)


// گفتارهاي نغز (معيارهاي انتخاب همسر)

( با زني ازدواج كنيد كه اگر مرد مي بود، بهترين دوست شما مي شد.
( براي شوهر دانش لازم است، براي زن نجابت.
( ازدواجي كه به خاطر پول به وجود آيد، براي پول هم از بين مي رود.
( اگر از طبقه بالا زن بگيري، به جاي خويشاوند ارباب خواهي داشت.
( تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن.
( دختر عاقل، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مي دهد.
( داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوشصورت بي لياقت است.
( زوجه خوب به منزله عصاي محكمي است كه مرد در سنگلاخ حيات مي تواند بدان تكيه كند و هنگام بدبختي و فقر، از شفقت و غمخواري وي تسلي و دلداري يابد.
( زني سعادتمند است كه مطيع شوهر باشد.
( مردي كه به خاطر پول زن، داماد شود به نوكري مي رود.1
( تقوا و پرهيزكاري براي يك دختر برازنده تر از هر جواهري است.2
( زيبايي زن زينتي است زوالپذير، ولي حسن اخلاق او نعمتي است لايزال.3
( زن خوب فرمانبر پارسا
كند مرد درويش را پادشا
(سعدي)
( اگر زن باتقوا و خوشخلق كدبانوي خانه اي محقر و فقير باشد، آن خانه را محل آسايش و فضيلت و خوشبختي مي سازد.4
( زن خوشزبان و باتقوا، تاجي است بر سر شوهر خويش.5
( زن عاقل، با شوهر بي پول خوب مي سازد.6
( بعد از يك سال كه از ازدواج زن و مرد گذشت، هيچكدام به زيبايي صورت هم نمي انديشند، و بر عكس، هر دو متوجه خلق و رفتار يكديگر مي شوند.7
( خانه بدون زن عفيف، گورستان است.8
( لياقت داماد، به قدرت بازوي اوست.9

/// مقالات