// مقاله / اولين سيني چاي (4)

اولين سيني چاي (4) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (4)


// پاكدامني و همكفو بودن

پاكدامني: الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات


طيبات از بهر كه؟ للطيبين

خوب، خوبي را كند جذب از يقين

در هر آن چيزي كه تو ناظر شوي

مي كند با جنس سير اي معنوي

در جهان هر چيز، چيزي جذب كرد

گرم را گرمي كشيد و سرد سرد

قسم باطل باطلان را مي كِشَد

باقيان را مي كشند اهل رَشَد

ناريان مر ناريان را جاذبند

نوريان مر نوريان را طالبند

صاف را هم صافيان طالب شوند

درد را هم تيرگان جاذب شوند

زنگ را هم زنگيان باشند يار

روم را با روميان افتاد كارمولوي
همكفو بودن

آن حكيمي گفت: ديدم در تكي

ميدويدي زاغ با يك لكلكي

در عجب ماندم بجستم حالشان

تا چهقدر مشترك يابم نشان

چون شدم نزديك من حيران و دنگ

خود بديدم هر دوان بودند لنگ


* * *

كبوتر با كبوتر باز با باز

كند هم جنس با هم جنس پرواز


/// مقالات