// مقاله / اولين سيني چاي (3)

اولين سيني چاي (3) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (3)


// معيارهاي انتخاب همسر

براي پايداري لطف و صفا در زندگي مشترك و عميق تر شدن روابط عاطفي زن و شوهر با گذر زمان، در انتخاب زن به چند ويژگي بايد توجه كرد، از جمله:
يكساني شأن زن با شوهر تا در زندگي تفاهم حاصل آيد؛
عفيف بودن زن تا مرد از وفاي زن و دوام زندگي مشترك اطمينان خاطر يابد؛
صالح بودن زن تا مرد رفتار زن را متناسب با مصلحت خانواده بيابد؛
با محبت بودن زن تا جذبه عشق آتشين آغاز زندگي تداوم يابد؛
خوشرويي زن و اخلاق نيكو داشتن تا علاوه بر ژرف شدن روابط عاطفي، زمينهساز رشد و تعالي همسر شود؛
شكرگزاري از احسان شوهر تا اعتماد به نفس مرد بيشتر شود و روحيه او براي تلاش تقويت شود؛
حافظ اموال خانواده تا مرد درباره ثمره تلاش خويش امنيت خاطر يابد؛
بخشش و چشمپوشي از خطاي شوهر تا مرد درصدد اصلاح خود برآيد؛
در انتخاب شوهر نيز پيشنهاد شده تا به چند صفت توجه شود، از جمله:
هم شأن و همتاي زن تا تفاهم در زندگي مشترك، كانون خانواده را گرم و باصفا سازد؛
باتقوا بودن تا زن را در طاعت الهي ياري كند؛
رعايت حريم الهي در روابط با جنس مخالف تا زن از وفاي مرد اطمينان يابد؛
خردمندي تا مردانه مديريت كند؛
خوشاخلاقي تا همسر خويش را احترام كند و زن از خشونت او در امان باشد.

/// مقالات