// مقاله / اولين سيني چاي (2)

اولين سيني چاي (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (2)


// چه كسي بهترين همسر است؟

مهري كلهر
اين نقطهچين براي هر كس يك جور پر مي شود و هر كس به آن يكجور پاسخ مي دهد. من اين سؤال را از چند نفر پرسيده ام. چند مورد از پاسخ ها را بخوانيد تا بعد.
خانم 45 ساله متأهل: «بهترين همسر يعني همسر شهلا خانم. خدا شانس بده. برايش آشپزي و بچهداري مي كند، پولش هم از پارو بالا مي رود. هر وقت كه خانهتكانيداره برايش مستخدم مي آره؛ شوهر خوب، يعني اين».
متأهل، 37 ساله: «بهترين همسر؛ يعني همسر من. از هر ماه 20 روزش را خانه مادرشه و اجازه مي ده من يك نفس راحت بكشم».
احمد. ف 27 ساله: «بهترين همسر؛ يعني همسري كه غر نزند، غير از اين، همه چيز را مي شه تحمل كرد».
زهرا. م متاهل 28 ساله: «بهترين همسر كسي است كه دروغ نگه و سر به راه باشه و آدم رو شرمنده صاحبخانه و در و همسايه نكنه».
حميد رضا خموشي، 29 ساله: «بهترين همسر وجود نداره. هر كسي يه عيبي داره».
محمد. الف، 30 ساله: «بهترين همسر دنيا كسي است كه نجيب و بااخلاق باشه، نمي گم رويش را آفتاب و مهتاب نبينن، منظورم اينه كه زن زندگي باشه، خونهدار باشه».
اعظم نظري، 45 ساله: «بهترين همسر دنيا؛ يعني مردي كه پول داره و چشم و دل پاكه».
بهترين همسر دنيا هنوز از مادر زاده نشده است. غير از نظرسنجي ما كه بيشتر مصاحبه بود، دكتر منوچهر محسني هم در اين زمينه در يك نظرسنجي علمي نظر مردم را درباره معيارهايشان درباره همسر آيندهشان پرسيده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، نجابت و خوشاخلاقي و اصالت خانوادگي، سه اولويت برتر براي زن ها هنگام ازدواج معرفي شده است. مردها بيشتر بر نجابت و زن ها بيشتر بر خوشاخلاقي مردها تأكيد كرده اند و هر دو جنس، به اصالت خانوادگي به يك ميزان اهميت داده اند. جالب اينجاست كه به ديگر ويژگي ها مانند تحصيلات بالا، خوشقيافه بودن، پولدار بودن يا خانهدار بودن چندان توجه نشده است. درباره مهم ترين ويژگيهاي يك مرد نيز خوشاخلاقي، نجابت و اصالت خانوادگي، سه صفت برتر مطرح شده است. زنان بر نجابت و خوشاخلاقي و مردان بر اصالت خانوادگي تأكيد كردهاند، چنانكه 1/21 درصد مردان درباره نجابت، 1/31 درصد درباره خوشاخلاقي و 5/14 درصد درباره اصالت خانوادگي نظر موافق داشتند، در حاليكه اين ميزان در زنان به ترتيب به 2/23، 6/35 و 8/13 درصد تغيير مي يابد. هر دو جنس درباره لزوم نجابت به عنوان ويژگي پسنديده زنان توافق داشتند، ولي نجابت مردان در اولويت دوم قرار مي گيرد. از آن گذشته، در حاليكه زنان به نجابت و خوشاخلاقي مرد توجه بيشتري دارند، مردان اصالت خانوادگي را ويژگي مهم يك مرد مي دانند. براي پي بردن به اهميت اين ويژگي ها در زندگي افراد، بخش ديگري از اين پژوهش را بررسي مي كنيم. نجابت و خوشاخلاقي به ترتيب 48 درصد و 28درصد، بالاترين ميزان موافقت را در ميان طلاق گرفته ها جلب كرده است كه مي توان تجربه تلخ طلاق و دلايل آن را در اين گزينش مؤثر دانست. از سوي ديگر افراد مجرد و متأهل، از اصالت خانوادگي به عنوان يك ويژگي برجسته براي زن حمايت كردهاند . اين دو گروه به ترتيب 6/15 و 13 درصد به آن رأي مي دهند، در حالي كه اين ميزان در ميان طلاق گرفته ها 4 درصد است. بنابر نتايج اين پژوهش، معيارهاي تربيتي و رفتاري در انتخاب مهم ترين ويژگي زن يا مرد هنگام ازدواج، بالاترين ميزان را به خود اختصاص مي دهد. پس از آن، معيارهاي اجتماعي مانند تحصيلات و خانهدار بودن، در مرتبه دوم و پولدار بودن و خوشقيافه بودن كمترين آرا را كسب مي كند.

/// مقالات