// مقاله / اولين سيني چاي (1)

اولين سيني چاي (1) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اولين سيني چاي (1)


// آيه هايي درباره معيارهاي انتخاب همسر

پاكدامني
(((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( . (نور: 26)
زنان پليد براي مردان پليدند، و مردان پليد براي زنان پليد، و زنان پاك براي مردان پاكند، و مردان پاك براي زنان پاك.
ايمان
(( (( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (( (((((((((((((( (( (( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( . (بقره: 221)
و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند. قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است، هر چند [زيبايي] او (زن مشرك) شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است، هرچند [مال او] شما را به شگفت آورد، آنان (شما را) به سوي آتش فرا مي خوانند و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوي بهشت و آمرزش مي خواند و آيات خود را براي مردم روشن مي كند، باشد كه متذكر شوند.

/// مقالات