// مقاله / در همين حوالي(2)

در همين حوالي(2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

در همين حوالي(2)


// گل واژه هايي از شهيد بهشتي درباره زن و حجاب

فاطمه عرب شيباني
( خواست و كشش جنسي در زن و مرد براي آن است كه در پرتو آن كانون محبت و عاطفه و مسئوليت مشترك به وجود آيد.
( وقتي اسلام در پوشش زن و مرد و صحبت كردن و رفتار آنها سخت گيري مي كند، اين تنگ نظري نيست، وسعت نظر است.
( اسلام نمي خواهد معنويت انسان، در زباله داني جنسيت و سكس قرباني شود.
( اسلام نيازهاي مادي و بدني را چنان با نيازهاي عاطفي و معنوي [در] مي آميزد كه نشان دهد حتي در ارضاي يك احتياج مادي نمي توان از نقش آن در ارضاي نيازهاي معنوي غافل بود.
( زن دلسوز با ايمان كه خانه و كاشانه و خانواده را به بهترين صورت اداره مي كند تا مرد بتواند در ميدان هاي ديگر با فراغت بال تلاش كند، مجاهد خوانده مي شود.
( همين كه زن براي خدا و از روي آگاهي بتواند بخش عظيمي از جامعه را، ميدان خانه و خانواده را خوب اداره كند، اين جهاد است.
( اگر مي خواهيم به سوي اسلام اصيل همهجانبه تمام عيار پيش رويم، بايد مسئله پوشش مطلوب و با كرامت خواهران را يك مسئله سطحي و كمبها اعلام نكنيم.
( قيد و بند رفتاري را بپذير. حدود الله و قيود الله را بپذير تا آزاد شوي؛ آزاد براي پرواز و ما بايد خط جمهوري اسلاميمان را در اين سو ترسيم كنيم.
( وقتي صحبت از پوشش با كرامت خواهران به ميان مي آيد، بدانيم اين مسئله اصلي است.
( وقتي قرار است محتواي يك جامعه، عفت و پاكدامني زن و مرد باشد، آن وقت مسئله پوشش برازنده يك خواهر مسلمان، ديگر مسئله فرم و شكل ساده بي بها يا كمبها نيست؛ شكلي عميقاً در رابطه و در خور آن محتواست.
( بايد عفت اخلاقي جامعه مسلمان و امنيت اجتماعي اش هر دو تأمين باشد. در اين زمينه اتفاقاً نقش حكومت خيلي قوي است، بايد طوري باشد كه واقعاً يك زن اگر نيمه شب از خياباني خلوت و تنها عبور مي كند، امنيت داشته باشد.
( همان طور كه نظم عبور و مرور محترم است، عفت و پاك دامني در جامعه اسلامي هزار بار از آن محترم تر است.
( يك زن بايد بي هيچ ملاحظه به جنبه جنسي، نقش خودش را در جامعه بازي بكند و ما باور داريم كه زن مي تواند نقش واقعي خودش را در جامعه اجرا بكند و ظاهر شدن با پوشش كافي در جامعه و توجه به رابطه بين خود و مردان، يك مسئله اسلامي است.1
( زن در اسلام، زنده، سازنده و رزمنده است؛ به شرط آنكه لباس رزمش، لباس عفتش باشد و شكل شركتش در مبارزات و مجاهدات منافي با حفظ عفت، پاكدامني و اصالتش نباشد.2
( ما بر اساس بينش اسلامي براي زن كرامت خاصي قائل هستيم. ما معتقديم پوشش خواهران ما بايد پوششي باشد كه با كرامت آنها سازگار تر است. وقتي قرار است در جامعه رابطه مرد و زن يك رابطه در محدوده كار، فعاليت، همكاري، خلاقيت و سازندگي باشد، بايد از هر نوع شائبه ديگر پاك بماند و با آن پوششي كه در اسلام براي زن تعيين شده، اين رابطه به طور طبيعي مي تواند پاك تر و منزه تر بماند.3
( اگر براي دختر و پسر همه چيز از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، سواد، بهداشت و درمان تأمين شود، ولي ازدواج نكند، احساس كمبود مي كند. انسان به يك كانون عاطفي احتياج دارد كه در آن رابطه اش با انسان هاي ديگر رابطه اي گرم، عاطفي، صميمي و آرامبخش باشد.4
( خانواده يك هسته نيرومند اجتماعي است و زن و شوهر بايستي يكديگر را بر پايه آرمان و ايمان مشترك انتخاب كنند.5
( روش اسلام اين است كه تعهدات اجتماعي ميان خانواده تقسيم شود و منصفانه اين است كه مردها وقت خود را چنان تنظيم كنند تا بتوانند ساعت هاي بيشتري را در منزل باشند و همسرانشان بتوانند به فراگيري علوم مذهبي و كلاسيك و خدمات اجتماعي و شركت در مجامع اسلامي برسند.6

/// مقالات