// مقاله / ساده به رنگ آسمان (3)

ساده به رنگ آسمان (3) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ساده به رنگ آسمان (3)


// اشعاري در ستايش ساده زيستي و قناعت


اي قناعت توانگرم گردان

كه وراي تو هيچ نعمت نيست


(سعدي)
* * *

بنده پير خراباتم كه درويشان او

گنج را از بي نيازي خاك بر سر مي كنند

اي گداي خانقه برجه كه در دير مغمان

ميدهند آبي و دل ها را توانگر مي كنند


(خواجه شيرازي)
* * *

مرد كنج قناعتجوي، در كنج عافيت بنشين

كه يك دم سنگدل بودن به بحر و بر نمي ارزد

چو حافظ در قناعت كوش و از دنياي دون بگذر

كه يك جو منت دونان به صد من زر نمي ارزد


(حافظ)
* * *

چنان دان كه بيدار آن كس بود

كه از گيتي اش اندكي بس بود

توانگر شد آن كس كه خرسند شد

ز شهد قناعت شكر قند شد


(فردوسي)
* * *

«تكلف» گر نباشد خوش توان زيست

«تعلق» گر نباشد خوش توان مرد

باش راضي گر تويي دل زنده اي

كو رساند روزي هر بنده اي


(مولوي)
* * *

قِسم تو اگر بيش بود كم شدني نيست

ور كم بود افزون تر از آن هم شدني نيست

با دست قضا پنجه مزن چون كه بدين دست

بازو چه كني رنجه؟ كمان خمشدني نيست


(سعدي)

/// مقالات