// مقاله / آيين همدلي (4)

آيين همدلي (4) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيين همدلي (4)


// بزرگ مثل مادر

معصومه اسماعيلي
كوه مي خواست رسالت تو را بر عهده گيرد، ولي سنگين تر از توانش بود.
دريا خواست جاي تو امضا كند، تعهد دهد و مسئول شود، اما نشد. يك لحظه دستش لرزيد، قلم افتاد و اعتراف كرد كه اين رسالت سنگين است؛ سنگين تر از طاقت او.
تو مادري، همان كه خداوند در شكرگذاري او را در كنار خود جاي داد و فرمود:
«ان اشكر لي و لوالديك؛ شكرگزار من و پدر و مادرت باش». (لقمان: 14)
چين هاي صورت تو مثل آسمان بزرگ و بلند مرتبه اند. داستاني از تجربه هاي گذشته. دلت مي خواهد دوباره به گذشته برگردي؟ نه ... چراكه هر چيزي براي اولين بار دوست داشتني تر است و از همه دوست داشتنيتر، نخستين باري بود كه تو مادر شدي و نيز شيرينتر، هنگامي كه مادر خوانده شدهاي.
خداوند درباره تو فرموده است:
«اگر يكي از آنها يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند، به آنها حتي «اوف» نگو و به آنها پرخاش نكن و با آنها سخني شايسته بگوي». (احقاف: 15)

/// مقالات