// مقاله / آيين همدلي (2)

آيين همدلي (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيين همدلي (2)


// محبت همسران (زيرنويس)

( بانوي مهربان، شوهرش را براي هميشه تصاحب مي كند.
( گاه از يك تبسم، همچو لبخند آفتاب، دنيايي روشن مي شود.
( كليدي كه [قفل] همه دشواري ها را در زندگي خواهد گشود، محبت است. (مثل ايراني)
( محبت در ازدواج از احترام پديد مي آيد.1
( بهترين نگهبان سعادت در يك خانواده، عشق زن و شوهر به يكديگر است.2
( زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند، در كلبه خرابه هم [با يكديگر] زندگي مي كنند.3 (مثل آلماني)

/// مقالات