// مقاله / آيين همدلي (2)

آيين همدلي (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيين همدلي (2)

فاطمه عرب شيباني

// راههاي تقويت محبت بين همسران

بسياري از دختران و پسران جوان كه در آستانه ازدواج هستند، راه و رسم همسرداري و همسرگزيني را نمي دانند و اين، وظيفه بزرگترهاي خانواده است كه الگوها و نمونه هاي موفق را به آنها معرفي و راه رسم زندگي را برايشان بازگو كنند. بعضي نكته ها كه همسران جوان بايد به آنها توجه داشته باشند تا زندگيشان از آغاز تا پايان شيرين بماند، در قالب راههاي قابل انجام ارائه شده است:
راه اول: صدا زدن
زن و شوهر بايد همسر خود را به نامي صدا كنند كه او بيشتر دوست دارد؛ چه اسم كوچك باشد يا نام خانوادگي يا لقبي مذهبي و اجتماعي، بهتر است زن و شوهر يكديگر را با پيشوند و پسوندهاي محبتآميز صدا بزنند تا علاقه خود را به يكديگر نشان دهند.
راه دوم: سلام كردن
سلام كردن، انس و الفت مي آفريند. شوهر هنگام ورود به منزل و زن هرگاه از خواب برمي خيزد، بايد به همسرش سلام كند و بهتر است در سلام كردن، هر يك بر ديگري پيشي گيرند.
سلام بايد با صداي بلند و آشكارا باشد، نه آهسته و نهان. سلام بايد محبتآميز باشد و پاسخ آن پرمهرتر! به تعبير قرآن كريم: «هرگاه كسي شما را سلام كرد، آن را به بهتر از آن يا مانند آن پاسخ دهيد».1
زن و شوهر حتي در هنگام كدورت و اختلاف نيز بايد به هم سلام كنند. براي مثال، زن يا شوهر به همسرش كه با او كدورت دارد، بگويد: به خاطر فلان مسئله از تو دلخورم، با اين حال به تو سلام مي كنم؛ چون مي خواهم از شيطان اطاعت نكنم و از هواي نفس شكست نخورم.
راه سوم: پيشباز و بدرقه رفتن
زن هنگام بيرون رفتن شوهر از خانه، او را بدرقه كند و چند قدمي پشت سرش برود و شوهر را به خدا بسپارد. هنگام وارد شدن نيز به استقبالش برود و پس از سلام، خسته نباشيد به او بگويد و اگر مرد چيزي براي خانه خريده است، از او تحويل بگيرد و تشكر كند.
راه چهارم: خداحافظي
خداحافظي نيز مانند سلام، محبت و الفت مي آفريند. زن و شوهر هنگام خروج از خانه نبايد اين كلمه كوچك را فراموش كنند. گفتن اين كلمه، چشم همسر را روشن و دلش را گرم مي كند و احساسات او را پرشور نگه مي دارد.
راه پنجم: انتخاب غذا
اگر زن و شوهر در تعيين غذايي كه مي خواهند بخورند، اختلاف سليقه پيدا كردند، دين اسلام به شوهر پيشنهاد مي دهد همان غذايي را بخورد كه همسرش مايل است. پيامبر فرمود: «مؤمن مطابق ميل خانواده اش غذا مي خورد و منافق، خانواده اش به ميل او غذا مي خورند».2
پس چه زيباست كه زن صبح پيش از رفتن شوهر از خانه نظر او را درباره غذايي كه دوست دارد بپرسد تا آن غذا را برايش تهيه كند و شوهر هم اين انتخاب را به ذوق و سليقه زن واگذار كند.
راه ششم: سخن محبت آميز
زن و شوهر بايد با جمله هاي مؤدبانه و محبتآميز با يكديگر سخن گويند و مهم تر از كلمات و واژه ها، آهنگ صدا و حالت چهره است. صداي نرم، محبت مي آفريند و صداي كلفت و خشن، دلتنگي و نفرت مي آورد، چنانكه ترشرويي و اخم هنگام سخن گفتن، همسر را دلسرد و افسرده مي كند و لب خندان و چهره شاد، وي را خشنود و اميدوار مي سازد. زن و شوهر بايد توجه داشته باشند كه ابراز محبت فقط براي چند روز نخست ازدواج نيست، بلكه زندگي مشترك همچون نهالي است كه باگذشت زمان به درختي تناور تبديل مي شود و نياز بيشتري به آبياري دارد.
همسران بايد در برابر كلمات تند و خشن كه از همسر خود مي شنوند، متانت و بردباري نشان دهند و نزاع را به فراح تبديل كنند.
گفتن كلمه چشم در برابر تقاضاي همسر، در ايجاد محبت معجزه مي كند. اگر شما تكبر داريد يا مي ترسيد با گفتن اين كلمه از شخصيتتان كم شود، آن را به صورت طنز بگوييد.
زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد.
راه هفتم: آراستگي و پاكيزگي شوهر
نظافت، از اصول اسلام و از واجبات دين و زندگي است، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «تا مي توانيد پاكيزه باشيد؛ زيرا خداوند اسلام را بر پاكيزگي بنيان نهاده و جز پاكيزگان كسي به بهشت نمي رود».3
برخي مردان به خاطر اشتغال به حرفه و كار، به نظافت اهميت كمتري مي دهند كه اين كار روا نيست. زنان دوست دارند همسرانشان همواره پاكيزه و آراسته باشند. آراستگي هميشه از زن خواسته مي شود، در حالي كه اين امر درباره مردان نيز ضرورت دارد.
راه هشتم: كمك مرد به زن در كار خانه
يك رنگي و صميميت ميان زن و شوهر بسيار عميقتر، بادوام تر و زيباتر از دوستي ميان دو رفيق است. بنابراين، شوهر بايد تا حد توان به همسرش در انجام كارهاي خانه، به ويژه كارهاي سخت و سنگين كمك كند.
لذت زندگي در اين است كه مرد بدون تقاضاي زن در امور خانه به او كمك كند، از او تشكر كند و به او خدا قوت بگويد.
راه نهم: احترام به زن
زن هنگام ازدواج همچون مهماني عزيز است و در طول زندگي مشترك به دليل اداره امور داخلي زندگي، شريك صاحبخانه و مدير و سرپرست داخلي خانه و پس از بچهدار شدن، مادر خانواده و مادر اجتماع است. بنابر اين، احترام او لازم است.
امام صادق(ع) فرمود: «هر كس زني بگيرد، بايد احترامش كند».4
راه دهم: نداشتن تعصب بي جا به زن
بدگماني بي جا به همسر و سختگيري هاي غير منطقي بر او، برخلاف آموزه هاي دين است؛ چرا كه چنين رفتارهايي زن سالم را به سوي آلودگي مي برد. در واقع روحيه انسان چنين است كه در برابر فشار واكنش نشان مي دهد و شانه خالي مي كند. بنابر اين، مردان بايد از غيرت ورزي هاي نابهجا بپرهيزند.

/// مقالات