// مقاله / ساده به رنگ آسمان (4)

ساده به رنگ آسمان (4) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ساده به رنگ آسمان (4)

فاطمه عربشيباني

// سادهزيستي و قناعت (زيرنويس)

( تمامي خير و سعادت را در اين ديدم كه انسان به آنچه در دست مردم است، چشم طمع نداشته باشد.1
( باب شكر و سپاس به روي بنده گشوده نمي شود، مگر اينكه خدا در پي آن باب افزايش نعمت و لطف خود را به سوي او مي گشايد.2
( اگر بخواهي براي تمام شادماني هايي كه آفريدگار به تو داده است شكر كني، ديگر وقتي براي گلهگزاري نخواهي داشت.3
( هيچ گنجي بي نيازكننده تر از قناعت نيست.4
( هر كس به اندازه كفايت از دنيا بردارد، به آسايش دست يابد و آسودهخاطر شود، در حالي كه دنياپرستي كليد دشواري و مركب رنج و گرفتاري است.5/// مقالات