// مقاله / ساده به رنگ آسمان (2)

ساده به رنگ آسمان (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ساده به رنگ آسمان (2)


// سخن بزرگان در پرهيز از تجملگرايي

امام خميني (ره)
«طبع كاخنشيني با تربيت صحيح منافات دارد، با اختراع و تصنيف و تأليف و زحمت منافات دارد. اگر سرتاسر دنيا هم بخواهيد گردش كنيد و پيدا كنيد، اگر موفق شويد، يكي دو تا و چند تاست. تمام مصنفين از اين كوخنشينان بودند تقريباً و تمام مخترعين از همين كوخنشينان بودند. ما بايد بكوشيم كه اخلاق كاخنشيني را از اين ملت بزداييم. اگر بخواهيم ملت شما جاودان بماند و اسلام را آنطوري كه خداي تبارك و تعالي مي خواهد در جامعه ما تحقق پيدا كند، مردم را از آن خوي كاخنشيني به پايين بكشيد».1
آيتالله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب
«شما بدانيد كه گرايش اشرافيگري آن چيزي نيست كه بشود با قانون و دادگاه و يا بازجويي يا امثال اينها علاجش كرد. خيلي سخت تر از اين حرفهاست... آن كساني كه به اشرافيگري گرايش دارند و دلشان براي زندگي اشرافي لك مي زند؛ يعني خوردن و پوشيدن و زندگي كردن و مشي كردن به سبك اشراف و دورتر از زندگي متوسط مردم، يكي از كارهايي كه مي كنند اين است كه اين ديد و ذهنيت را در مردم به وجود بياورند كه اين چيز خوبي است و ارزش است».2

/// مقالات