// مقاله / بهداشت فردي در سبك زندگي رضوي؛ مروري بر كتاب رساله الذهبيه

بهداشت فردي در سبك زندگي رضوي؛ مروري بر كتاب رساله الذهبيه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بهداشت فردي در سبك زندگي رضوي؛ مروري بر كتاب رساله الذهبيه

فائزه قرباني*
چكيده
بهداشت فردي در اسلام بسيار مطلوب است. قرآن كريم در زمينه بهداشت پوشش، تغذيه، بدن و ديگر امور زندگي، آشكار سخن گفته و آن را از مطالبات ديني و در برخي موارد در حد تكاليف شرعي مطرح كرده است. درباره اين رويكرد، دهها آيه در قرآن وجود دارد كه به روشني در برخي از امور، رعايت بهداشت را لازم ميداند. به همين دليل، در سيره پيامبران و امامان عليهم السلام نيز اهتمام جدي در همه امور به بهداشت ديده ميشود. در سيره رضوي نيز به بهداشت فردي توجه ويژهاي شده است و عمل به آن آموزه‌ها، به عنوان يكي از راههاي رشد معنوي انسان مطرح ميشود.
نوشتار حاضر ميكوشد، جنبههاي مهم بهداشت فردي در آموزه‌ها و سيره امام رضا عليه السلام را با تمركز بر كتاب رساله الذهبيه در جهت تبيين بُعدي از جنبه‌هاي سبك زندگي رضوي معرفي كند. از همين جهت پس از معرفي بهداشت از ديدگاه قرآن پنج مؤلفه بهداشت فردي، يعني بهداشت دهان و دندان، بهداشت بدن و استحمام، بهداشت مسافر، بهداشت حجامت و بهداشت خواب از منظر امام رضا عليه السلام معرفي شده است. در پايان نيز پيشنهادهايي براي رسانه ملي براي توليد برنامه‌هاي آموزش بهداشت ارائه گشته است.
كليدواژگان: امام رضا عليه السلام ، بهداشت فردي، سبك زندگي، سبك زندگي رضوي، رسانه ملي.

// 1. مقدمه

امروزه مسئله بهداشت از موضوع‌هاي مهم جوامع انساني است. در گذشته نيز زندگي انسان بيبهره از بهداشت و پاكيزگي نبوده، اما به مرور زمان و با روشن شدن ديگر جنبه‌هاي انسان و زندگي او، موضوع‌هاي بهداشتي و شعاع آن، گسترش يافته است. امروزه اصطلاحات و موضوع‌هايي مانند بهداشت رواني،1 بهداشت خانوادگي،2 بهداشت اجتماعي،3 بهداشت اقتصادي،4 بهداشت تغذيه،5 بهداشت محيط6 و بهداشت مسكن7 و محيط زيست رايج شده است و هر يك، داراي حيطه تخصصي خود هستند. اسلام نيز به عنوان ديني فراگير كه به انسان و اجتماع همه‌جانبه نگريسته و آموزههاي آن شامل همه ضروريات زندگي است، به اين مسئله توجه داشته است. در واقع، يكي از موضوع‌هايي كه در فرهنگ متعالي اسلام به آن پرداخته شده، مسئله طهارت و پاكيزگي است، به گونهاي كه حفظ و تلبّس به آن خود از واجبات و مقدمهاي ضروري براي برخي از واجبات ديني است. بنابراين، بديهي است به امر بهداشت كه يكي از الزامات طهارت بوده و مشتركات مفهومي زيادي با آن دارد نيز توجه داشته باشد. به همين جهت در آيات و روايات و احكام، راهنماييها و تأكيدات فراواني پيرامون اين موضوع وجود دارد.8
اهميت اين موضوع باعث شده است تا مسئله بهداشت، به ويژه در سالهاي اخير به يكي از مهم‌ترين موضوع‌هاي پرداخته شده در رسانه ملي تبديل شود. شاهد اين مدعا راهاندازي شبكه سلامت و پخش برنامههاي متعدد در ديگر شبكههاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه است. از سويي ديگر، به اين دليل كه موضوع‌ها و برنامههاي تلويزيون در شكلگيري يا تغيير سبك زندگي بسيار اثرگذار واقع مي‌شوند، توجه و آشنايي مديران، توليدكنندگان و نويسندگان رسانه ملي به اين موضوع ميتواند در تبيين مفهوم بهداشت در سبك زندگي ديني نقش مهمي را ايفا كند.
در اين نوشتار تلاش شده است، برخي مؤلفه‌هاي اصلي مورد اشاره در حوزه بهداشت فردي با تأكيد بر آموزه‌هاي امام رضا عليه السلام شناسايي و به دست‌اندركاران حوزه رسانه معرفي شوند. همچنين در پايان پيشنهادهايي براي برنامه‌سازي جهت آموزش بهداشت ارائه خواهد شد.

// 2. بهداشت

كريسي1 ميگويد، بهداشت عبارت است از نگه‌داري و رشد سلامت و پيشگيري از بيماري‌ها و افزايش قدرت روحي، جسمي و اقتصادي در افرادي كه به علت بيماري ناتوان شدهاند يا در نگاه سادهتر، مجموعه اقداماتي است كه انسان براي تميزي و پاكيزگي بدن خود براي نگه داشتن سلامتي و پيشگيري از بيماريها انجام ميدهد (كريسي، 2005: 7) و در يك اصطلاح به مجموعه فعاليتها و اقداماتي گفته ميشود كه براي بهبود و ارتقاي تندرستي و توانايي يك فرد يا جامعه انجام ميشود. اين موارد شامل همه دانشها و روشهايي است كه به حفظ سلامت فرد و جامعه كمك ميكند. (برگرفته از پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي ايران)

// 2.1. رسانه ملي و بهداشت

رسانهها و محصولات رسانهاي، از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر شكلگيري سبكهاي زندگي يا تغيير سبك زندگي هستند، به ويژه آنكه رسانه در جهان امروز، به دوردستترين نقاط زمين رخنه كرده‌اند و اين ويژگي مايه جهت‌دهي به افكار عمومي و ايجاد تغيير در سبك زندگي شده است، به گونه‌اي كه فرد با ديدن شبكههاي تلويزيوني و الگوهاي رفتاري ارائه شده در آن در زمينههاي مختلف، اعم از بهداشتي و تربيتي، تحت تأثير آنها قرار ميگيرد. اينها امروزه منشأ شكلگيري سبك زندگي براي بسياري از افراد جامعه شده است.
در جامعه ايراني نيز رسانهها به ويژه تلويزيون، خواسته يا ناخواسته، در الگوسازي براي تك‌تك افراد جامعه نقش پررنگي دارند. توجه به اين موضوع، اهميت برنامهريزي فرهنگي و ديني در مجموعه رسانههاي همگاني موجود در جامعه اسلامي را نشان ميدهد. (قانع، 1392: 223 ـ 225)
در سال‌هاي اخير برنامههاي متعددي درباره بهداشت، اعم از بهداشت فردي، خانواده و محيط، از شبكههاي تلويزيوني جمهوري اسلامي ايران به مخاطبان ارائه ميشود، مانند برنامه «سلامت باشيد» كه از شبكه سه سيما پخش ميشود. همچنين برنامه «دكتر سلام» كه از شبكههاي متعددي پخش ميشود، شامل آموزشهاي پزشكي و بهداشتي است. برنامه «خانه محبت» نيز كه از شبكه قرآن پخش ميشود، آموزشهاي سودمندي درباره بهداشت خانواده و درمان بيماري‌ها با طب سنتي ارائه ميدهد. در يك بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد، برنامه خانه محبت از ميان برنامههاي حوزه بهداشت و سلامت رسانه ملي، رويكردي بيشتر ديني و اسلامي به حوزه بهداشت و سلامت دارد كه با توجه به نظرسنجي برنامه، مخاطبان بسياري نيز دارد. اين موضوع نشان ميدهد، بسياري از مردم خواهان يادگيري مسائل بهداشتي از ديدگاه معصومان عليهم السلام و گاهي طب سنتي هستند. محتواي آموزشي ديگر برنامهها، بسيار سودمند و قابل توجه است، اما عموماً برگرفته از دانش و پژوهش‌هاي غربي است و كمتر به جنبه اسلامي آنها توجه ميشود. اين در حالي است كه ما آموزههاي بسيار فراواني پيرامون بهداشت و بيماريها از ديدگاه امامان عليهم السلام در دست داريم. بهره‌مندي از اين آموزهها در محتواي برنامههاي بهداشتي رسانه ملي ميتواند الگويي مناسب در سبك زندگي اسلامي به مخاطبان ارائه دهد.

// 2.2. بهداشت فردي

آنچه در اين نوشتار در حوزه بهداشت به آن تأكيد شده، بهداشت فردي است. بهداشت فردي1 شامل دستورالعمل‌هايي است كه براي تأمين، حفظ و ارتقاي بهداشت و سلامتي فرد به ‌كار ميرود. به عبارتي واضح‌تر، رعايت بهداشت فردي به معناي تمام كارهايي است كه ما جهت تميزي و سلامتي بدن خود انجام ميدهيم، مانند دوش گرفتن، شستن دستها و... . (كريسي، 2005: 7)
اهميت بهداشت فردي از اين جهت است كه پيروي افراد جامعه از يك سلسله دستورها و عادتهاي بهداشتي و دوري جستن از رفتارها و عادتهاي غيربهداشتي باعث ميشود افراد جامعه در معرض بيماري قرار نگيرند. استراحت، ورزش، نظافت، خواب و عادات غذايي مناسب از نكته‌هاي مهم در اصول بهداشت فردياند. در واقع، ملاك عمل در بهداشت فردي، مسئوليت فردي است كه فرد را ملزم به رعايت بهداشت و خودداري از عادات غيربهداشتي ميكند. اين مطلب زمينهساز انجام رفتارهاي بهداشتي، شناخت، آگاهي و نگرش صحيح است. اطلاعات و آگاهيهاي فرد در زمينه بهداشت فردي در رعايت اصول و موازين بهداشت فردي ميتواند زنجيرههاي پديدآورنده بيماريها مانند كمبودهاي غذايي، بيماريهاي انگلي و گوارشي را قطع كند.

// 3. سبك زندگي

تعريف‌هاي متعددي از سبك زندگي ارائه شده است. تعريفي كه سازمان جهاني بهداشت،1 از سبك زندگي ارائه كرده، بدين شرح است: «سبك زندگي به معناي شيوهاي از زندگي است كه مبتني بر الگوهاي قابل شناسايي از رفتاري است كه از طريق فعل و انفعال بين ويژگيهاي شخصي فرد، تعاملات اجتماعي و شرايط اقتصادي، اجتماعي و محيطي زندگي فرد تعيين ميشود.» (سازمان بهداشت جهاني، 1988) «سبك زندگي ميتواند براساس شاخصهايي مانند انتخابهاي تغذيهاي فرد، سطح فعاليت بدني و رفتارهاي وي حالت سالم يا ناسالم داشته باشد». (لانگمن، 2008 به نقل از معتمدي، 1392)
به سخن سادهتر، سبك زندگي پديدهاي چند وجهي است كه همه جنبههاي روزمره زندگي مانند خواب، غذا، بهداشت، آداب و رسوم، كار، بازي، سرگرمي، وقت‌گذراني، روابط اجتماعي، طرز تفكر، رفتار، احساسات و عواطف را شامل ميشود و تحت تأثير عوامل گوناگوني از قبيل عوامل جسمي، عوامل اجتماعي، عوامل روحي و رواني، عوامل فرهنگي و عوامل معنوي قرار ميگيرد. از آنجايي كه سبك‌هاي زندگي مجموعه‌اي از طرز تلقي‌ها، ارزش‌ها، شيوه‌هاي رفتار، حالت‌ها و سليقه‌ها در هر چيزي را در برميگيرد، موسيقي عامه، تلويزيون و آگهي‌ها، ميتوانند تصور‌ها و تصويرهايي بالقوه از سبك زندگي را فراهم كنند. (ابهري، 1391: پورتال تخصص سبك زندگي)

// 4. اهميت بهداشت در اسلام

نظام تربيتي اسلام، نظامي جامع‌نگر، فراگير و پاسخگو به تمام نيازهاي انسان است كه هم جنبه مادي و هم معنوي را مورد نظر قرار ميدهد تا انسان بتواند مسير درست رشد و كمال را بپيمايد. ازاينرو، در زمينه سلامتي و بهداشت كه ميتواند مقدمه عبادت و بندگي نيكو باشد، آموزه‌هاي فراواني دارد.
با نگاه به وضع بهداشت در زندگي عرب عصر جاهلي و مقايسه آن با دوران پس از بعثت، ميتوان دريافت كه تأكيدهاي قرآن و ديدگاه و سيره نبوي در تغيير فرهنگ زندگي اثرگذاري عميق و چشمگيري داشته است. عرب پيش از اسلام، از نظر بهداشت و كيفيت تغذيه و خوراك كه از نمادهاي تمدني است، وضع ناگواري داشت. براي نمونه، خوردن خون و گوشت درندگان و خزندگان، در بين آنها رواج داشت، (جاحظ، 1419: 299) اما دين اسلام آداب و رسوم و فرهنگ آنان را دگرگون ساخت و به رشد رساند. اميرمؤمنان عليه السلام وضع فرهنگي و معيشتي عرب را پيش و پس از اسلام، مقايسه و تأثير نبوت و كتاب آسماني را در همه جنبه‌هاي زندگي عرب تبيين مي‌كند و مي‌فرمايد: «عرب قبل از اسلام در پستترين معيشت و زندگي قرار داشت و فاقد معرفت و تشخيص بود، بهترين غذاي آنان خرما بود كه به آساني تحصيل نميشد، زيرا فاقد زراعت و كشاورزي بودند، به ويژه در مكه شرايط سختتري نسبت به يثرب حاكم بود.» (ابن ابي‌الحديد، 1388: 114 ـ 185؛ نهج‌البلاغه، خطبه 104) اما پس از ابلاغ آيين اسلام، به تدريج فرهنگ قرآني و فرمان‌هاي الهي و نوع رفتار پيامبر، هنجارها و آداب و رسوم را دگرگون كرد. وضع عمومي معيشت ]سبك زندگي[ نيز مشمول اين دگرگوني بود. (جاحظ، 1419ه‍ .ق: 273 ـ 310)
طبعاً اگر قرار باشد با رهيافت‏هاي متون اسلامي، يك‌سره از ميراث غني متون روايات خود ـ كه آن را نخوانده، گذاشته‏ايم ـ جدا شويم، در همه جنبه‌هاي زيستي در زمينه بهداشت و تغذيه و غايت هدف‌مند دين مبين، كه سلامت رواني و جسمي مخاطبان معرفت ديني است، مشكلي بزرگ پديد مي‌آيد. در واكاوي‏هاي ژرف متون روايات، ما در مقام باورمندان به نظام منسجم و مترقي الهي ـ اسلام ـ به بيش از پنج هزار روايت و حديث در زمينه مسائل تغذيه، بهداشت و سلامت و فهرست گسترده مأكولات و مشروبات جايز و حلال برمي‏خوريم كه در عرصه جهاني از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. در ميان سلسله پيامبران عظام الهي و نيز ائمه معصومان عليهم السلام ، فزون‏تر از همه، پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله ، امام الموحدين علي عليه السلام و نيز سه پيشواي راستين اسلام؛ امام باقر، امام صادق و امام رضا عليهم السلام ، بيش از ديگر ائمه در عرصه پزشكي، بهداشت، تغذيه و سلامت افاضه لطايف فرمودهاند. (دريايي، 1389: ج1: 9) همين جهت در ادامه پس از مرور آيات قرآني مرتبط با بهداشت فردي به تبيين بهداشت فردي در نگاه عالم اهل بيت عليهم السلام امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام خواهيم پرداخت.

// 4.1. بهداشت در قرآن

قرآن كريم، رساترين پيام الهي براي بشريت است كه مهم‌ترين هدف آن، هدايت انسان به سمت رستگاري است. از آنجا كه انسان سالم در انجام وظايف خود و رسيدن به رستگاري موفقيت بيشتري دارد و از آنجا كه انسان موجودي دو بعدي (مادي و معنوي) است، قرآن كريم نيز به هر دو جنبه نظر دارد و مي‌خواهد جسم و جان هر دو را شفا دهد.
در قرآن كريم براي بهداشت، آثار معنوي فراواني بيان شده است. واژهها و مفاهيمي كه در قرآن براي اهميت بهداشت ميتوان يافت، واژههايي مانند طيب، طهر و غسل است. واژههايي مانند غسل، به شست‌وشوي ظاهري، توجه ويژه و حكمي داشته و برخي مانند طيب و طهر، مفهومي فراگير از ظاهر و باطن دارد. (جرجاني، ج1، ص535) بنابراين ميتوان گفت، در قرآن مقصود از اين مفاهيم بهداشت ظاهري و باطني است. بسياري از مفسران معاصر، آياتي را كه اين واژهها در آنها وجود دارد، معادل بهداشت فردي و خانوادگي تفسير كرده‌اند. (مكارم شيرازي، 1368: ج1: ص588)
بهداشت شرط اساسي بهره‌مندي از نعمتهاي زميني و مواهب آسماني است. از نگاه قرآن، هر نعمتي كه به وصف پاكيزگي متصف است، قابل بهرهوري است. چيزهاي كثيف و غير بهداشتي ممنوع از بهرهمندي هستند. با توجه به تعريفي كه از بهداشت شده و مقبوليت همگاني دارد، اشيا و مواد غذايي غير پاكيزه براي انسان و سلامتي او زيانبار به شمار آمدهاند. از‌اين‌رو، قرآن شرط بهرهمندي از خوراكيها را پاكيزگي و بهداشتي بودن آنها برميشمارد. آيه 168 سوره مباركه بقره به اين موضوع اشاره دارد: «يا ايهَا النّاسُ كُلوُا مِمَّا فِي الاَرضِ حَللاً طَيباً وَ لا تَتَّبَعوُا خُطُوَاتِ الشَيطانِ اِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبين.» (بقره: 168) يا در سوره مباركه مائده خوردن چيزهاي پاكيزه را امر ميكند: «وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَللاً طَيباً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي اَنتُم بِه مؤمنونَ». (مائده: 88)
همچنين در بررسي آيات قرآن ميتوان به اين گزارهها اشاره كرد: رعايت بهداشت در قرآن براي جلب دوستي خداوند و رسيدن به ترقي مطرح شده است،1 چون پاكيزگي نمايانگر جلوهاي از زيباييهاست، خداوند در قرآن پاكيزگان را دوست خود برشمرده است،2 رستگاري يكي از فايده‌هاي بهداشت و پاكيزگي است و دوري از خباثت و پليديها در قرآن از نشانه‌هاي رستگاري است،3 بهداشت و پاكيزگي در قرآن ملاك و معيار ارزشگذاري اشيا شمرده و چيزهاي پاكيزه، نماد خوبيها دانسته شده است كه پليديها در مقايسه با آنها بيارزش هستند.4
وصف طيب به معناي پاكيزگي و برخورداري از بهداشت است كه قيدي براي حلال بيان شده است.5 در اين وصف، نكته بسيار ظريف نهفته است كه هر طيبي را حلال و قابل خوردن نميشمارد، بلكه غذاي گوارا و پاكيزهاي حلال است كه از بهداشت كامل نيز برخوردار باشد؛ براساس اين آيه: «اي پيامبر! وقتي از تو مي‌پرسند چه چيزي حلال شده؟ بگو براي شما چيزهاي پاكيزه حلال شده است».6
از نظر ظاهري نيز نظافت و بهداشت رويكرد عميقي در قرآن دارد.7
قرآن كريم در زمينه بهداشت تغذيه نيز آدمي را از زيادهروي در تغذيه بازداشته و فرموده است: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفين». (اعراف: 31)
مضمون اين آيه از مهم‌ترين دستورهاي بهداشتي اسلام است و بنابر تحقيقات دانشمندان نيز سرچشمه بسياري از بيماريها مصرف اضافي غذاست كه در واقع بار سنگيني براي قلب و ديگر دستگاههاي بدن بوده و زمينهاي براي شروع انواع ناراحتيهاي جسمي است. از‌اين‌رو، نخستين گام براي درمان بسياري از بيماريها تصميم جدي داشتن براي رعايت اين سفارش اسلام است تا جسم و روحي پاك و سالم داشته باشيم.
آياتي نيز در قرآن وجود دارد كه درباره بهداشت و پاكيزگي جامه و لباس، سخن گفته و به اهميت آن پرداخته است: «وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر»8 (مدثر: 4)
مفسران بر اين باورند كه خداوند در اين آيه، پيامبر را بر كوتاه كردن لباس از پايين و آستين دستور ميدهد؛ چرا كه رسم عرب بر پوشيدن لباس بلند بود. خداوند اين فرهنگ را اصلاح ميكند كه لباسهايشان بر زمين كشيده و كثيف ميشد و با اين حال در خانه و در اجتماع حاضر مي‌شدند. برخي ديگر بر اين گمان هستند كه منظور شستن لباس با آب است كه خداوند به صراحت از پيامبر ميخواهد كه با لباسهاي پاكيزه در عبادت حاضر شود. اين مسئله بيانگر اهميت و نقش پاكيزگي و بهداشت پوشش در پذيرش عبادت تلقي ميشود. (علامه طباطبايي، 1367: ج6، 171)
برخي از تفسيرها معناي «طهر» را عام گرفته و براي هر حال مؤمن (نماز و غير نماز) لازم دانستهاند. از اين آيه استفاده ميشود كه پاكيزگي و آراستگي ظاهري و مراقبت از بهداشتِ لباس در قرآن موضوعيت داشته كه خداوند به آن اهميت داده و در آغازين روزهاي وحي به پيامبر كه مخاطب اول قرآن است، دستور مي‌دهد با ابلاغ توحيد به اين مسئله نيز توجه كند.
در آيات ديگر نيز به صراحت اهميت بهداشت عمومي براي مؤمنين تبيين شده و امر به نظافت و غسل9 در هنگام عبادت يا پس از تلاقي به نجسها و پرهيز از پوشيدن لباسهاي پوستي كه از حيوانات نجس تهيه شده10 نيز به مراتب، بيانگر اهميت بهداشت در دين اسلام است.

// 5. بهداشت فردي در سيره امام رضا عليه السلام

// 5.1. مؤلفه‌شناسي بهداشت فردي از ديدگاه امام رضا عليه السلام

لطفاً براي ديدن تصوير به فايل پي دي اف مراجعه كنيد
شكل 1 : مؤلفه‌هاي بهداشت فردي در آموزه‌هاي امام رضا عليه السلام
نويسنده با بررسي اجمالي آثار مربوط به حضرت رضا عليه السلام به ويژه رساله ‌الذهبيه منتسب به ايشان كه ترجمه‌هاي گوناگوني از آن موجود است، بهداشت فردي را در ديدگاه امام رضا عليه السلام شامل مؤلفههاي متعددي مي‌داند كه در شكل بالا به آنها اشاره شده است. در نوشتار حاضر به فراخور اهميت موضوع‌هايي كه در برنامه‌هاي بهداشتي تلويزيون بيشتر مطرح و پيگيري مي‌شوند، (مانند بهداشت دهان و دندان، بهداشت حجامت، استحمام) يا تازگي دارند، (مانند بهداشت در سفر و بهداشت خواب و استراحت)، پنج مورد از آنها را بررسي كرده‌ايم. پرداختن به بهداشت پوشاك، تغذيه، ورزش، هر كدام نوشتار جداگانه‌اي را ميطلبد و همچنين بهداشت مجامعت كه به تفصيل در رساله امام رضا عليه السلام آمده است.

// 5.2. بهداشت دهان و دندان

امام رضا عليه السلام در باب اهميت مسواك زدن مي‌فرمايند: «دو ركعت نماز كه بعد از شستن و مسواك زدن دندان خوانده شود، از هفتاد ركعت نماز بدون مسواك بهتر است.» (طبرسي، 1378: 50) و نيز فرمودند: «مسواك كردن چشم را جلا مي‌دهد، موي را ميروياند و آب ريختن چشم را برطرف ميكند». (مجلسي، 1403: ج73، 137)
در زمينه بهره‌مندي امام رضا عليه السلام از مسواك، معمر بن خلاد چنين مي‌گويد: «هنگامي كه علي بن موسي الرضا عليه السلام به خراسان تشريف آورده بودند، رسم آن حضرت چنين بود كه وقتي نماز صبح را ميخواند، همچنان تا طلوع خورشيد در مصلاي خويش مينشست و به اذكار و ادعيه مشغول بود. آن‌گاه كيسهاي را مي‌آورند كه مسواكهاي ايشان در آن قرار داشت. از يك‌يك مسواكها استفاده ميفرمودند، سپس كُندر [كه نام گياهي است] ميآوردند و حضرت مقداري از آن را ميجويدند، سپس اين كار را رها مي‌كردند و از مصحف قرآني كه براي ايشان فراهم مي‌ساختند، مشغول به تلاوت قرآن كريم ميشدند». (شيخ صدوق، 1405: ج2، 210)
مسواك زدن و بهداشت دهان از اين جهت در صحت عمومي بدن اثر مهمي دارد كه تنها راه جهازات هضمي به دنياي خارج است. واردات معده و ريه‏ها براساس معمول از دروازه دهان هستند و به دليل حفظ بهداشت، جهازات هاضمه و دستگاه تنفسي بدن بايد اين دروازه كنترل شود. سفارش‏هاي حضرت امام رضا عليه السلام درباره بهداشت دندان‌ها بدين شرح است: «بايد دندانها را همه روزه مسواك كنيد و دهان را هميشه پاك نگه داريد، لثه‏ها را تحت مراقبت و احتياط قرار دهيد و از خوردن غذاهاي گرم و سرد با هم و همچنين چيزهاي سفت و سوزان با دندان پرهيز كنيد و در خوردن شيريني‏ها احتياط كنيد تا مبادا ذرات شيريني لاي لثه‏ها و روي ميناي دندان‌ها بماند و موجبات فساد دهان و دندانش را فراهم كند. همچنين بايد مخاطي پوشش‏ دهان را از تأثير ترشيهاي قوي و نوشيدنيهاي داغ مصون نگه داريد». (عسكري، 1366: ج‏1، 84)
امام رضا عليه السلام درباره نحوه مسواك زدن و با چه وسيلهاي مسواك زدن هم سخناني دارند كه ميفرمايند: «بدان كه بهترين وسيله‏اي كه با آن ميتواني دندان را مسواك كني، ليف اراك است؛ چراكه مسواك دندان را جلا ميدهد، دهان را خوش‌بو مي‏كند، لثه‏ها را محكم مي‏كند و آن را نيرومند ميگرداند و در صورتي كه حفر روي دندانها وجود دارد، به اعتدال مسواك كنند و زياده‌روي در آن، عاج دندان را از بين ميبرد و ريشه‏هايش را سست ميكند».1 (امام عليابن موسي الرضا عليه السلام ، 1381: 202)
چوب درخت، به ويژه تازه آن، افزون بر عمل مكانيكي، خاصيت ضد عفوني دارد. اين خاصيت از جهت توضيح اينكه وجود ماده اسيد فرميك است كه مزه چوب‏هاي سبز را تلخ ميگرداند و چون خشك شود، اگر همه اين ماده از بين نرود به مقدار قابل‌توجهي هم در آن نمي‏ماند، مگر در درخت اراك. ازاين‌رو بايد گفت، ليف درخت اراك بهترين مسواك است. حفر، زردي روي دندان و ماده‏اي است كه در پشت دندان‌ها متحجر مي‏شود. مقصود از ليف اراك ممكن است ليف درخت خرماي اراك يا همان چوب معروف اراك باشد. (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1370: 203) در نسخهاي ديگر امام ميفرمايند: «اِنَّ خَيرَ مَا اِستَكَت بِهِ الاَشياءَ المُقبِضَة الَّتي يَكوُنُ لَهَا مَاء؛ بهترين مسواك، چوبِ تر است». (همان، : 204) در جاي ديگر امام رضا عليه السلام ميفرمايند: «فَمَن اَرادَ اَن يُحفِظَ لَهُ الاَسنَانَ فَليَأخُذ قَرن الاَمل مُحَرِّقاً اِلَي؛ كسي كه ميخواهد دندان‏هايش سالم بماند، شاخ گوزن را بسوزاند و از گزمازك و سعد كوفي و گل سرخ و سنبل الطيب و حب الاثل از هر كدام مقدار مساوي گرفته با يك چهارم نمك تركي همه را نرم بكوبد و بسايد و اين گرد را مصرف كند. اين گرد دندان‌ها را حفظ ميكند و ريشه آنها را از آفات نگه مي‏دارد». (همان، :205)
امير صادقي مترجم رساله الذهبيه در توضيح اين روايت چنين مي‌نويسد: «بهداشت‏ دندان يكي از مهم‌ترين شروط سلامتي و تندرستي است و اگر بگوييم نود درصد امراض بر اثر بيماري دندان است، گزاف نگفته‏ايم. علت عمده فساد دندان كمبود كلسيم و ويتامين (د) در بدن است. كلسيم را ميتوان به مقدار كافي از راه غذاها به بدن رسانيد. ويتامين (د) را نميشود مستقيماً از خوراكي‌ها به اندازه كافي گرفت. بعضي از انواع خميرها و گردها كه طبق اصول صحيح تهيه شده است بر اثر خاصيت راديواكتيو و عمل مكانيكي كه روي دندان انجام ميدهند، موجب جذب اين نوع ويتامين به كمك اشعه خورشيد ميشوند. گل‌ها به خصوص انواعي كه در بالا ذكر شد، داراي اين خاصيت هستند، نمك تركي نيز ساده‏ترين و بهترين وسيله ضد عفوني دهان و دندان ميباشد. (همان: 205)

// 5.2.1. سفيد كردن دندان‌ها

امام رضا عليه السلام ميفرمايند: «لِلْأَسْنَانِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْيَضَّ أَسْنَانُهُ فَلْيَأْخُذْ جُزْءَ مِلْحٍ أَنْدَرَانِيٍّ وَ جُزْءاً مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ بِالسَّوِيَّةِ يُسْحَقَانِ جَمِيعاً وَ يَسْتَنُّ بِهِمَا؛ كسي كه مي‌خواهد دندانهاي سفيدي داشته باشد، مقداري نمك تركي (اندراني) و به همان اندازه كف دريا (زبد) هر دو را نرم ساييده به دندانها بمالد». (امام علي ابن موسي‌ الرضا عليه السلام ، 1402: 52)
برخي دندانها، سفيد و درخشان هستند و برخي را با وسايل و داروها بايد سفيد كرد. افريقاييها كه از اشعه آفتاب بيشتر از مردم ديگر استفاده ميكنند، دندان‏هاي آنها سفيدتر و محكمتر است. چربي‏هاي حيواني، به خصوص در مزاج توليد عفونت مي‏كند و در نتيجه كلسيم را نابود و دندان‏ها را فاسد مي‌كند. نور و حرارت خورشيد چربي‌هاي زائد را از مسامات خارج و مبدل به ويتامين (د) ميسازد. افريقاييها از اين خدمت طبيعت به حد كافي بهره‏مندند.
كساني كه دندانشان زرد ميشود، ميتوانند متوسل به خميرها و گردهاي طبي شوند، ولي بهتر آن است كه از گردهاي ساده طبيعي مصرف كنيم. آب دريا از نظر املاح معدني كامل‌ترين چيزهاست و كف روي آب دريا از لحاظ ويتامين (د) نيز كامل است و بهتر از هر چيز ميتواند اين كمبود را جبران كند و نمك تركي نيز بهترين وسيله ضد عفوني است، تركيب اين دو ماده، دندان را سفيد مي‌كند و از خطرات زيادي مصونيت مي‏بخشد. (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1381: 205)

// 5.3. بهداشت بدن و استحمام

امام رضا عليه السلام در رساله خود با كلمات بسيار اثرگذار به اين نكته مهم و حياتي، اشاره مي‌كند و لزوم استحمام را (خواه با آب گرم، خواه سرد) سفارش مي‌فرمايد. امام، حمام گرم را براي نظافت بدن و حمام سرد را براي طراوت و شادابي پوست بدن مقرر داشته‏اند و رعايت فصلها را هم در اين دو نوع استحمام خاطرنشان كرده و كار استحمام را آن‌گونه ‌كه لازم است، تعريف مي‏فرمايند و مي‏گويند: «نفع حمام براي بدن بسيار قابل توجه است؛ زيرا حمام در بدن آدمي اعتدال به وجود مي‏آورد، چرك‌ها و شوخ‌ها را از بدن بيرون مي‌كند، اعصاب و رگ‌ها را نرم مينمايد، به اعضاي بدن نيرو مي‏بخشد، فضولات را آب ميكند و پوست بدن را از عفونت‌ها و مواد عفونت‏زا، پاك مي‏كند». (عسگري، 1366: 78)
در جاي ديگر امام ميفرمايند: «من به اميرالمؤمنين يادآور مي‏شوم كه با شكم سير حمام نگيرد، چون سبب توليد قلنج مي‏شود و استحمام پس از خوردن گوشت ماهي با آب سرد، جايز نيست، چون اين كار با خطر فلج شدن توأم است». (همان: 69)

// 5.3.1. حمام و شرايط آن

حمام مانند بدن انسان از چهار طبيعت تركيب شده و داراي چهار خانه است؛ خانه اول، سرد و خشك است. خانه دوم، سرد و تر است. خانه سوم، گرم و تر است. خانه چهارم، گرم و خشك.
امام رضا عليه السلام درباره شرايط استحمام مي‌فرمايند: «كسي كه ميخواهد در پوست بدنش جوش و تاول پيدا نشود، قبل از اينكه داخل حمام شود يا ميان آب گرم برود به بدن خود روغن بنفشه بمالد. براي اينكه از استعمال نوره زخمي در بدن پيدا نشود يا مبتلا به تركيدن دست و پا نشويم و از لكه‏هاي سياهي كه در پوست پيدا مي‏شود، محفوظ بمانيم، بايد قبل از استعمال نوره بدن را با آب سرد شست‌وشو بدهيم. هرگاه خواستيد نوره مصرف كنيد، قريب دوازده ساعت يا يك روز تمام از عمل جماع پرهيز كنيد». (همان: 69)
همچنين امام رضا عليه السلام ميفرمايند: «پيش از آنكه به حمام داخل شوي مراقب باش تا در قسمت سر و گردن خود ناراحتي نداشته باشي، اگر چنين احساسي در خود يافتيد، موقتاً از استحمام صرف‌نظر كنيد. نخستين ماده از برنامه استحمام تو اين است كه پنج كف پر از آب‏ گرم بر خود بريزيد. اين كار با اراده خداوند متعال شما را از آسيب سردرد ايمن خواهد داشت. گفته شده، پنج بار اين عمل تكرار شود، يعني مجموعاً 25 مشت از آب گرم برداشته شود». (همان: 74)

// 5.4. بهداشت مسافر

امام رضا عليه السلام درباره بهداشت مسافر ميفرمايند: «اَمّا صَلاحُ المُسافِرُ وَ دَفعُ الَاذَي عَنهُ فَهُوَ أَن لَا يَشرِبُ مِن مَاءٍ كُلُّ مَنزِلٍ بِبَردِهِ اِلَّا بَعدَ اَن يَمزُجُهُ بِماء المَنزِلِ السّابِقِ؛ اما صلاح مسافر و حفظ او از آزار سفر بايد كه از آب هيچ منزلي كه در آن وارد ميشود، نياشامد، مگر اينكه قبلاً آن را با آب منزل سابق ممزوج كرده باشد».
محمد بن زكرياي رازي و جماعتي از اطباي قديم مي‏گويند، مخلوط كردن آب منزل سابق با لاحق (منزلي كه بعد وارد مي‏شود) شرط بهداشت‏ سفر است. آب‌ها مربوط به هر كجاي دنيا كه باشند، از نظر عناصر تركيبي با هم يكسانند (تمام آنها از يك سهم اكسيژن و دو سهم هيدروژن تركيب شده‏اند)، ولي از نظر موادي كه با آن مخلوط شده است، با هم تفاوت دارند. ميكروبها چه مضر يا مفيد باشند، ورود دفعي آنها در بدن ايجاد اختلال ميكند؛ زيرا وارد محيط نامساعدي شده‏اند و بدن مستعد پذيرايي آنها نبوده است. براي اينكه شخص محيط نامساعدي به دست ميكروبها نداده باشد و مستعد پذيرايي ميهمانهاي تازه بوده باشد، لازم است آنها را به همراهي آشنايان قبلي وارد بدن كند، يعني مسافر آب منزل سابق را با لاحق بياميزد. (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1370: 284)
در جاي ديگر امام مي‌فرمايد: «يَتَزَوَّدَ الْمُسَافِرُ مِنْ تُرْبَةِ بَلَدِهِ‏ وَ طِينَتِهِ الَّتِي رُبِّيَ عَلَيْهَا وَ كُلَّمَا وَرَدَ إِلَي مَنْزِلٍ طَرَحَ فِي إِنَائِهِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ الْمَاء.» (بحارالانوار، 1363: ج59: 326) لازم است مسافر مقداري از خاك شهر خود و سرزميني كه در آن تربيت يافته بردارد و به هر شهري كه وارد مي‏شود، خاك را در ظرف آب آشاميدني خود بريزد و خوب آن را به‌ هم آميخته، محلول را به كناري بگذارد تا گل آن كاملاً رسوب كند و آب صاف را بياشامد. آب‌ها مواد اختلاطي خود را از محل جريان و منبع خود ميگيرند و چون خاكها از نظر املاح و فلزات مختلفند، آب‌ها نيز يكسان نيستند. شخص اهل هر آب و خاكي كه بوده و در آن تربيت يافته باشد، مزاجش به اقتضاي آنجاست. مسافرت شخص را به ترك عادت و خلاف طبيعت وادار ميكند، براي آنكه از خطر ترك عادت مصون باشد بهترين دستور، دستور فوق است؛ زيرا در اين صورت يك مرتبه و دفعتاً مخالفت با عادت نشده و يك مرتبه وارد آب و هواي مخالف نگشته، بلكه برزخي براي خود انتخاب كرده است.
ريختن خاك در آب آشاميدني، به طريق مذكور در صورت سلامت آب يك‌ نوع واكسن طبيعي است و در صورت آلودگي آن يك طريق ضدعفوني ساده و بي‏ضرر است. در اين مورد نيز محمد بن زكرياي رازي و جمعي از قدما موافقند و ابن زكريا در كتاب اطعمه و اشربه خود تصريح ميكند: «لازم است مسافر كمي از خاك وطن خود را در آب آشاميدني خود بريزد و پس از صاف شدن بياشامد». (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1381: 286 ـ 287)

// 5.4.1. حفظ سلامتي در سفر

حضرت رضا عليه السلام ميفرمايد: «شخص مسافر هنگام سفر از سيري شديد يا گرسنگي زياد بپرهيزد، خود را ميان سيري و گرسنگي در حال تعادل نگه دارد و در گرماي شديد نبايد مسافرت كند.» مسافر بايد از غذاهاي سرد مزاج مانند عريض (گوشت تازه) و هلام ‏(گوشت بدون چربي) و سركه و روغن نباتي و آب‏غوره و ديگر غذاهاي سرد استفاده كند. حركت شديد و طولاني در گرماي شديد براي اشخاص لاغر اندام و گرسنه پسنديده نيست، به ويژه كه با شكم گرسنه هم توأم باشد، ولي اين اعمال براي بدنهاي چاق مفيد است. (عسگري، 1366: 88)
بهترين آب‌ها خواه براي مسافرت و خواه براي خوردن در محل آبي ‌است كه از چشمه‏هاي سمت مشرق هر محل برداشته شود و بايد آبي ‌كه مي‏نوشيد سفيد و سبك باشد، بهترين آب‌ها براي نوشيدن آبي‌ است كه نخستين اشعه خورشيد در فصل تابستان از بالاي آن بگذرد، يعني همان چشمه‏هاي قسمت شرقي كه آفتاب قبل از رسيدن گرماي شديد، به آنها مي‏تابد و گواراترين آب‌ها آن است كه جريانش از كوههاي خاكي سرازير شود؛ زيرا اين قبيل آب‌ها در فصل زمستان سرد و در فصل تابستان موجب لينت و نرمي معده مي‏شوند و اين آب براي‏ مزاج‌هاي گرم بسيار مفيد است. همچنين توصيه‌ مي‌شود از آب‌هاي شور پرهيز كنيد كه داراي حجم سنگين ميباشند و سبب يبوست مزاج مي‏شوند. آب‌هاي برف و يخ مطلقاً فاسد هستند و براي بدن آدمي توليد فساد ميكنند، اما آب باران، سبك و گوارا و مفيد است، منتها با اين شرط كه در گودالها زياد نمانده باشد. (عسكري، 1366: 90)

// 5.5. بهداشت حجامت

امام رضا عليه السلام درباره حجامت ميفرمايند: «لازم است قبل از خون گرفتن قريب دوازده ساعت از مقاربت با زنان اجتناب كرد. روزي را براي خون گرفتن بايد اختيار كرد كه هوا صاف و روشن باشد و باد و طوفاني در كار نباشد. وقتي تصميم گرفتي حجامت كني از نظر وقت بايد بين دوازدهم و پانزدهم ماه باشد؛ زيرا خون گرفتن در اين دو سه روزه بيشتر به بدن صحت مي‏بخشد. از اين مدت كه گذشت، حجامت مكن، مگر در صورتي كه ناچار شوي؛ زيرا هر چه قدر ماه رو به نقصان گذارد و باريك‏تر شود، خون نيز در عروق از هيجانش كاسته و رو به نقص ميگذارد. چنان كه هر قدر ماه بزرگ و كامل شود، هيجان خون بيشتر ميگردد.
حجامت از نظر مراتبي كه تكرار مي‏شود، تابع سن است. كسي كه در مرحله بيست سالگي است، هر بيست روز يك مرتبه و سي ساله، هر سي روز يك بار، همچنين چهل ساله و پنجاه ساله، به نسبت هر ده سالي كه بر عمرش اضافه مي‏شود، ده روز ديرتر حجامت كند. (عسكري، 1381: 63). خوني را كه حجامت بيرون مي‏آورد، از رگ‌هاي كوچكي است كه در ميان گوشت پنهان است. شاهد اين مطلب آن است كه بر خلاف فصد ايجاد ضعف نميكند». (همان، 217)
حجامت در گودي پس گردن (نقره) درباره سنگيني سر سودمند است. حجامت اخدعان، (دو رگي است كه در دو طرف پشت گردن واقع شده) سر و صورت و چشمها را از سنگيني و رخوت بيرون مي‏آورد و براي درد دندان‌ها بسيار نافع است. حجامت از ميان دو كتف درباره بيماري خفقان، تپش قلب، دوران سر كه از امتلاي معده و حرارت باشد، سودمند است و گاهي دردهاي مزمن را كه در كليه‏ها و مثانه و رحم پيدا مي‏شود، تخفيف ميدهد، خون حيض را روان ميگرداند، جز اينكه بدن را كمي ضعيف و لاغر ميكند و در بعضي از اوقات باعث شب‌كوري و سنگيني بدن مي‏شود، مگر در مورد بيماران ثالول (دانه‏هايي است كه در بدن به شكل آبله پيدا مي‏شود) و مبتلايان به دمل بسيار نافع است.
چيزي كه در تخفيف درد حجامت خيلي اثرگذار است، اين است كه در مرتبه اول كه شاخ حجامت را مي‌گذارند، كم و سبك بمكند و به تدريج بر آن بيفزايند و در مراتب بعد بيشتر از قبل مكيده شود. تيغ را در محل حجامت بايد به مدارا و نرمي كشيد و قبل از زدن تيغ بهتر آن است كه با روغن، محل را ماساژ دهند. (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1370: 64 ـ 65)

// 5.5.1. بهداشت بعد از حجامت

امام رضا عليه السلام ميفرمايند: «روزي را كه حجامت مي‌كني، حمام مرو كه موجب درد مي‏شود. اگر بتواني مقداري آب گرم بر سر و بدنت بريز، البته به فاصله يك ساعت بعد از حجامت. بعد از حجامت همان طور كه گفته شد، از دخول حمام‏ پرهيز كن كه باعث تب دائم مي‏شود. همچنين روزي را كه در آن حجامت مي‌كني، از حركت زياد و خشم و غضب و عمل مجامعت پرهيز كن و گوشت ماهي و تخم مرغ را با هم غذاي يك وعده خود قرار مده؛ زيرا اجتماع اين دو خوراكي در معده انسان مولد ناخوشي نقرس و قلنج و بواسير و درد دندان است». (امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، 1370: 63)
«نوشابه‏هايي كه براي پس از حجامت مفيدند، مكيدن انار ملس، نوشيدن شربت‌هاي شادي‏بخش و خوردن غذاهاي مقوي، ولي زود هضم مثل (ساك) و بعد هم استراحت روحي و جسمي و دوري جستن از فعاليت و حركات و دور نگه‌داشتن اعصاب از هيجانات است. در زمستان و هواي سرد، قدري سكنجبين عسلي بنوش كه چون به اين دستور عمل كني از برص و بهق و لقوه و جذام به اذن خداوند متعال، در امان خواهي بود. و تا سه ساعت بعد از حجامت غذاي شور نخور؛ زيرا بيم آن است كه به خارش گرفتار شوي». (همان: 63 ـ 66)

// 5.6. بهداشت خواب

آنچه توجه امام رضا عليه السلام را در رساله الذهبيه به خود معطوف داشته، كيفيت خواب است كه دستور ميدهد، هنگامي كه انسان با معده پر به رختخواب برود، بايد از پهلوي راست به پهلوي چپ بغلتد، چون در اين صورت است كه معده سنگين او آرام ميشود و به قلب فشار نمي‏آورد، اما وقتي‌كه معده خالي شد، شخص ميتواند به هر پهلو كه بخواهد بخوابد و براي هركدام خواصي هست. (عسكري، 1366: 49)

// 6. پيشنهادها

بهداشت در دين اسلام امري مهم است و رعايت آن در برخي موارد، ضروري و از نظر شرعي، واجب است. رعايت بهداشت فردي به غير از انتفاعات فردي باعث مي‌شود افراد جامعه نيز از بيماري‌هاي مختلف دور بمانند. لزوم تقيد مستمر و همه‌گير به بهداشت فردي، به شيوه و سبك زندگي افراد جامعه برمي‌گردد و يكي از ابزارهاي مؤثر براي ترويج اين نوع از سبك زندگي در جامعه ايراني رسانه ملي است. رسانه ملي مي‌تواند با ارائه برنامه‌هاي بهداشتي برگرفته از قرآن، احاديث و روايات ائمه اطهار عليهم السلام كه كم هم نيستند، در مسير اين فرهنگ‌سازي نقش مهم و اساسي داشته باشد. ازاين‌رو، در اين نوشتار، با تكيه بر روايات حضرت امام علي ابن موسي الرضا عليه السلام ، بهداشت دهان و دندان، بهداشت بدن و استحمام، بهداشت مسافر، بهداشت حجامت و بهداشت خواب، از مؤلفه‌هاي اصلي بهداشت فردي معرفي شدند كه محتواي درخوري براي برنامه‌هاي بهداشتي رسانه ملي قابل ارائه دارند. يادآوري مي‌شود، هدف از بهداشت تأمين رفاه كامل جسماني، رواني و اجتماعي است و فقط نبودن بيماري و نقض عضو نيست. در فرهنگ اسلام رعايت بهداشت فردي گامي در مسير عبادت و جلب رضاي خداوند متعال است كه مي‌تواند به توسعه اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلامي بينجامد. در اين جهت، مباني اعتقادي و عملي بهداشت فردي و آموزه‌هاي فراواني كه در فرهنگ اسلامي وجود دارد، مي‌تواند سرلوحه تلاش‌هاي فرهنگي قرار گيرد. در اين زمينه، برنامه‌هاي پخش شده در رسانه ملي با محتواي بهداشت فردي و با رويكرد اسلامي مي‌تواند در گسترش اين فرهنگ بسيار اثرگذار باشد. براي افزايش اثربخشي برنامه‌هاي بهداشتي رسانه ملي، اين پيشنهادها ارائه مي‌شود.

// 6.1. تهيه چارچوب توليد محتواي ديني براي برنامه‌هاي آموزش بهداشت

يكي از عناصر مهم در هر برنامه آموزشي، محتواي آن است؛ زيرا اثرپذيري مخاطبان در كنار شكل و قالب ظاهري به ميزان زيادي به محتواي برنامهها برميگردد و با وجود چارچوبي كلي و منظم ميتوان برنامههاي سودمند و سازندهاي در اين زمينه توليد كرد.

// 6.2. تهيه فهرست اوليه موضوع‌ها

از مهم‌ترين مراحل براي توليد محتواي ديني برنامه‌هاي آموزش بهداشت، تهيه فهرستي از موضوع‌هاي بهداشتي است. اين فهرست بايد موضوع‌هايي را در برگيرد كه آشنايي، علاقه و ارتباط مخاطب را با برنامه فراهم آورد و موجب جذب مخاطب به اين گونه برنامه‌ها و يادگيري از آنها شود.
مبناي انتخاب موضوع‌ها مي‌تواند اين موارد باشد:
ـ موضوع‌هاي كاربردي و ضروري در حيطه بهداشت: مانند بهداشت فردي، بهداشت محيط، بهداشت رواني و مانند آن؛
ـ موضوع‌هايي كه محتواي ديني آنها موجود باشد: سخنان ائمه عليهم السلام و بزرگان دين درباره موضوع‌هاي مورد نظر. اين نكته اهميت و اولويت موضوع‌هاي مورد بررسي در ديدگاه اسلامي و كلام ائمه عليهم السلام را نشان ميدهد.

// 6.3. اولويت‌بندي موضوع‌ها

پس از تهيه فهرست موضوع‌ها، آنها را با توجه به اين موارد اولويتبندي مي‌كنيم:
ـ اصول حاكم بر برنامههاي آموزش بهداشت؛
ـ علاقه و نيازهاي مخاطبان؛
ـ نظر كارشناسان كميته توليد محتوا.

// 6.4. رعايت چارچوب انتظارات

مجموعه برنامههاي آموزش بهداشت بايد به گونهاي طراحي شود كه اين موارد در نظر گرفته شود. در واقع، انتظار از برنامههاي آموزش بهداشت اين است كه حتماً به موارد زير توجه شود:
ـ آموزش بهداشت به وسيله كارشناسان ماهر كه با زباني ساده و گويا به شرح موارد بهداشتي بپردازند؛
ـ تفهيم مفاهيم بهداشتي با زبان قصه و طنز (در برنامههاي كودك ونوجوان)؛
ـ آشنايي مخاطبان با دستورالعملهاي بهداشتي در دين اسلام؛
ـ آشنايي مخاطبان با دستورالعملهاي وارده از پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام ؛
ـ نشان دادن عملي موارد بهداشتي مانند شيوه صحيح مسواك زدن؛
ـ پخش برنامهها در ساعت‌هاي مناسب و متناسب با مخاطبان موضوع برنامه؛
ـ پخش تكرار برنامهها.

// 6.5. طراحي و توليد فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري

در اين مرحله هر گونه توليد محتوا بايد براساس چارچوب انتظارات و در قالب فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري، با توجه به سن مخاطب انجام پذيرد. براي نمونه، در برنامههاي كودك و نوجوان آموزش از راه قصهخواني، شعرخواني، بازي، نقاشي و براي جوانان و بزرگ‌سالان به صورت مشاهده عملي و بحث و گفت‌وگو صورت بگيرد. بديهي است، اين فعاليتها بايد براساس معيارهاي آموزشي صدا و سيما، طراحي و توليد شوند.

// 6.6. بررسي و بازبيني محتواي توليد شده

برنامه توليد‌شده پيش از پخش، بررسي و بازبيني شود تا كاستي‌هاي احتمالي برطرف و محاسن آن تقويت شود. اين بررسيها براساس اين موارد است:
ـ از منظر اصول حاكم بر برنامههاي آموزشي در رسانه ملي؛
ـ تهيه براساس چارچوب انتظارات؛
ـ از نظر برنامهريزي و اجرا (در قالب ياددهي ـ يادگيري)؛
ـ دريافت نظرات اصلاحي و تأييد كارشناسان حوزه بهداشت.
اين نوشتار با تكيه بر روايات منتسب به امام علي ‌ابن موسي الرضا عليه السلام به بخشي از حيطه بهداشت فردي در نگاه ايشان پرداخته است، ولي پيشنهاد مي‌شود در سطحي گسترده‌تر، پژوهشگران گوناگون بر مبناي تعاليم ناب قرآن و اهل بيت عليهم السلام نظام موضوعي كلاني در حوزه سلامت و بهداشت تهيه كنند تا موجبات غني‌سازي هر چه بيشتر برنامه‌هاي حوزه سلامت رسانه ملي با رويكردي ديني فراهم آيد. اتخاذ رويكردي رسانه‌اي و ارتباطي در تدوين اين نظام موضوعي، احتمال افزايش اثرگذاري اين برنامه‌ها را افزايش مي‌دهد و براي رسانه ملي جنبه كاربردي‌تري دارد.

// منابع:

قرآن كريم.
حسنلو، امير علي. 1391. بهداشت فردي در سيره نبوي. فصل‌نامه علمي ـ تخصصي حبل المتين.
طبرسي، حسن بن فضل. 1378. مكارم الاخلاق. قم: شريف الرضي.
قانع، حميد. 1392. سبك زندگي براساس آموزه‌هاي اسلامي(با رويكرد رسانه‌اي). قم: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداو سيما.
طباطبايي، (علامه) سيد محمدحسين. 1367. تفسير الميزان. قم: جامعه مدرسين.
عبد الحميد بن هبه‌الله، ابن ابي‌الحديد. 1388. شرح نهج البلاغه ابن معتزلي.ترجمه: غلامرضا لايقي. تهران: كتاب نيسان.
معتمدي، عبدالله. 1392. سبك زندگي مطلوب براساس ديدگاه ارتباطي (ارتباط انسان با خود، خداوند، ديگران و طبيعت). ويژه‌نامه سبك زندگي. سال چهارم: شماره 13.
علي ابن موسي الرضا عليه السلام . 1370. طب الرضا ـ طب و بهداشت از امام رضا عليه السلام . ترجمه: نصيرالدين امير صادقي. تهران: انتشارات معراجي.
علي ابن موسي الرضا عليه السلام . 1389. نامه زرين سلامت(ترجمه: رساله ذهبيه). ترجمه: محمد دريايي. مشهد: بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي.
عمر بن بحر، جاحظ ابوعثمان. 1419ه‍ .ق. البخلاء. بيروت: دارالمكتبه الهلال.
محمدباقر، مجلسي. 1403. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. تهران: دار الكتب اسلاميه.
مرتضي، عسكري. 1366. طب الرضاو طب الصادق عليه السلام (طب و درمان در اسلام). تهران: انتشارات فؤاد.
ناصر، مكارم شيرازي. 1374. تفسير نمونه. تهران: دار الكتب اسلاميه.
نهج البلاغه. 1379. ترجمه: محمد دشتي. قم: انتشارات الهادي.
Pat crissey.2005. personal hygiene?what that got to do with me?.london:Jessica kiagsley publisher.

/// مقالات