// مقاله / زندگي در دانايي به توان جويندگي

زندگي در دانايي به توان جويندگي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

زندگي در دانايي به توان جويندگي

سيده طاهره موسوي

// برازندگي دانش بر تن دانشجو

زندگي با جويندگي هم‌قافيه شده، تا پس از جستنِ درك واژه‌ها به توصيف برازندگي دانش، بر تن دانشجو برسيم. به راستي كه زيبان آراسته‌اند نامش را؛ چرا كه دانايي پيوند خورده با جويندگي و جوان با جوانه! جوانه‌هايي كه از بذر تلاشت جان مي‌گيرند و تا رسيدن به شاخسارهاي درخت دانش و فناوري بالا مي‌روند.
پيش‌آهنگ بهار زندگاني، فصل دانشگاه است؛ فصل به ثمر رساندن حجمي از استعدادها و رسيدن به عظمت؛ عظمتي كه در سايه‌زار تحصيل و تحقيق نصيبت خواهد شد و جامه والاي كمال را بر جمال شخصيتت خواهد دوخت.

// دانايي منتظر جويندگي

راز و رمزهاي آفرينش منتظر كوله‌بار تواند؛ كوله باري از اراده و پشتكار؛ اراده‌اي كه تكيه‌گاه تراوش انديشه‌هايت هستند و پيش‌آهنگ سبز تو مي‌شوند براي كشف شگفتي‌ها.
تفكر و تعقل مجذوب ذهن جست‌وجوگرت هستند و سازندگي اتفاقي است كه نقش بسته بر افق‌هاي روبه‌رو؛ افق‌هايي كه فاصله‌ات تا آنها به اندازه ايمان به واژه «سعي» است.
اينك مجاهدت تكليف توست؛ تكليفي كه در مقابل دشمن و در سنگر دانشگاه از آنِ تو شده تا پاسداري كني از آرمان‌هاي شكوهمند انقلاب؛ آرمان‌هايي كه يادگارش، لاله‌هايي سرخ و دشتي به رنگ شقايق است.
نوانديشي و نوآوري تو را به خود مي‌خوانند؛ پس، از اضطراب بيهوده ثانيه‌ها رد شو! روح جوياي تو استوارتر از آن است كه از گم شدن در اعماق اقيانوس‌هاي انديشه بهراسد. بدان كه جهاني به دنباله نگاه‌هاي تو چشم دوخته است؛ نگاه‌هايي كه از ذره ذره هستي گل حكمت و دانش را مي‌روياند و خورشيد را به تماشاي درخشان فرزانگي‌ها فرامي‌خواند.
از ازدحام لحظات پوشالي كناره گير و در صحنه توانمندي و تكاپو از كارآمدترين يافته‌هايت رونمايي كن؛ يافته‌هايي كه تعبير آرزوهاي آدميان است؛ آرزوهايي كه اين بار از سماجت پژوهش‌هاي تو برآورده شده و به نام دانشجويي‌ات سند خورده است.

// حماسه دانشجوي ايراني

فردا آكنده از توحيد است، از انتشار حقايق؛ حقايقي كه با صداي علم دانشجوي ايراني براي معرفي اسلام از تريبون‌هاي جهان شنيده مي‌شود تا آنان‌ كه گوش‌هاشان بيناست، حضور حق را با تمام وجود حس كنند.
فردا روشن است، از روشنگري واژه‌هايت؛ واژه‌هايي كه از پيچ و تاب فلسفه تا سماع عرفان با توحيد و تدوين روشن مي‌شوند و تمام حجم مهجور شب را به سپيدگاهان عقل بدل مي‌كنند؛ سپيدگاهاني كه روشنايي از خورشيد «اسلام» مي‌گيرند.
فردا سرشار از زندگي است، از دستاورهاي بوعلي سينا تا دانشمندان امروز؛ دستاوردهايي كه جرعه‌اي ناچيز از آبشار دانش الهي است براي هديه سبزينگي و سلامت و اميد به دردمندان براي ادامه حيات.
فردا وقت تماشاي ثمره پيشرفت است؛ پيشرفت در عرصه فناوري‌هايي كه از هوشمندي انسان استعاره گرفته و در ذهن ماشين‌ها شعور مي‌شود؛ ماشين‌هايي كه در خدمت آسايش بشرند و اين يكي از برازنده‌ترين نتايج جويندگي است.
فردا، زمان حماسه است؛ حماسه‌اي كه به نام و آوازه دانشجويان ايراني در دوربين‌هاي دنيا تصوير خواهد شد؛ حماسه‌اي با رمز اسلام، انقلاب و افتخار؛ حماسه‌اي به نام دانشجو و براي دانشجو، آن هم از نوع ايراني!

/// مقالات