مد و مدگرايي (راهكارهاي رسانه‌اي)

موضوع: تاریخ نشر: فروردين90 نویسنده: چکیده شناسنامه

زنگ خطر (نگاهي به آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي فضاي مجازي)

موضوع: تاریخ نشر: دي1397 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

تحليل گفتمان حاكم بر شبكه‌هاي ماهواره‌اي وهابي فارسي زبان

موضوع: تاریخ نشر: آبان1397 نویسنده: محمد مهدي قرباني چکیده شناسنامه

فرهنگ مفاخر مسلمان (گزيده ‏اي از زندگي‏نامه عالمان، اديبان و دانشوران جهان اسلام)


بررسي نقش رسانه ملي در پيشگيري از بروز و مقابله با ترويج شايعه در جامعه

موضوع: تاریخ نشر: فروردين1396 نویسنده: حسين رئيسي واناني چکیده

سلامت جنسي در جامعه اسلامي جلد دوم (سلامت جنسي در نگاه كارشناسان)


سلامت جنسي در جامعه اسلامي، جلد اول (سلامت جنسي؛ چيستي، چرايي و چگونگي)


بازخواني برخي از علل و عوامل طلاق (با تاكيد بر نقش رسانه ملي)

موضوع: تاریخ نشر: ارديبهشت1395 نویسنده: علي محمد قاسمي چکیده شناسنامه

نقش رسانه ملي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي جوانان

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1394 نویسنده: حسين رئيسي واناني,الهه مودي چکیده

نقش رسانه در ارتباطات اجتماعي دختران و پسران با تأكيد بر الگوي ديني

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: علي روشنايي چکیده شناسنامه

× جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي

// کتاب