در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

بررسي وضعيت سريال‌هاي تلويزيوني به‌ويژه سريال‌هاي پربيننده در خصوص نحوه پرداخت به فريضه نماز از آن جهت لازم و ضروري است كه با مشخص‌شدن ميزان توجه به نماز و بررسي اشكالات ساختاري، محتوايي و شكلي موجود، ضمن اصلاح در توليدات آتي، مي‌توان شاهد آثار آن در جامعه شد و ادعا كرد كه رسانه در پيشبرد و ترويج واجبات و فرايض دين، پيشگام است. پژوهش حاضر به قصد راه حل عملي اين هدف، پيشنهاد و انجام شده است. بررسي سريال‌هاي داخلي پخش‌‌شده، به اين مسئله پاسخ مي‌‌دهد كه نحوه‌ پرداخت به نمازـ به‌عنوان پايه و ستون دين‌‌ـ در يك دوره زماني، در شبكه‌هاي پربيننده سيما در چه وضعيتي بوده و چه الگويي از نمازگزار به مخاطبان ارائه شده است.


شناسنامه